Jesteś tutaj:

UCHWAŁA NR XXIII/388/2021 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

19 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę nr XXIII/388/2021 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. “uchwała antysmogowa” dla województwa lubelskiego.

Uchwała określa wymagania w zakresie eksploatacji nowych urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania, wprowadza przepisy przejściowe dla funkcjonujących instalacji niespełniających wymagań oraz zakazuje stosowania najgorszych jakościowo paliw.

UCHWAŁA NR XXIII/388/2021 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Funkcjonowanie stanowiska do samospisu – NSP 2021

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Przypominamy, z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.
Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. o czym będziemy szczegółowo informować.

Gminne Biuro Spisowe uruchomiło, dla osób, które nie mają możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do komputera i Internetu), specjalnie przygotowane w tym celu stanowisko komputerowe w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki (piętro I). Pracownicy Gminnego Biura Spisowego w razie potrzeby pomogą wypełnić formularz.

Przed wizytą prosimy skontaktować się z Urzędem Gminy w celu umówienia wizyty, dzwoniąc pod nr telefonu: 833513003 wewn. 41.

Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań można uzyskać dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

 

Informacja Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie w sprawie NSP 2021

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie informuje, iż w ramach prowadzonego Narodowego Spisu Powszechnego, rachmistrze spisowi rozpoczną formalnie dzwonienie do gospodarstw domowych od dnia 4 maja br. 

Jeśli przed dniem 4 maja br. ktokolwiek będzie podejmował z Państwem kontakt w sprawie dokonania spisu powszechnego i będzie powoływał się na to, iż jest rachmistrzem spisowym, proszę o nieudzielanie informacji, gdyż prawdopodobnie będzie to próbą wyłudzenia danych, w żaden sposób nie związaną z przeprowadzanym spisem ludności.

Ponadto informujemy, iż rachmistrze spisowi rozpoczną wywiady osobiste w gospodarstwach domowych za trzy miesiące, z uwagi na panującą pandemię. O terminie rozpoczęcia wizyt rachmistrzów w gospodarstwach domowych poinformujemy Państwa w oddzielnym komunikacie.

Na chwilę obecną można dokonać samospisu przez stronę internetową spis.gov.pl

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Czytaj więcej o: Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk – administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.
Więcej na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Czytaj więcej „Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!”

Trzeci przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drzewa na pniu

Wójt Gminy Czemierniki ogłasza trzeci przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drzewa na pniu.

1. Opis przedmiotu przetargu:

sprzedaż drzewa na pniu wraz z uporządkowaniem terenu, w tym usunięcie drzew w miejscowości Czemierniki, obręb ewidencyjny Czemierniki II działki nr 23 i 467 ,- stanowiące działkę zadrzewioną i pas drogi gminnej, wg poniższego zestawienia:

– topola biała – szt. 3 o grubiźnie 3,5 m3 z tego opałowe 3,50 m3,

opałowe – po 30 zł netto plus 8% VAT.

– kasztanowiec zwyczajny – szt. 6 o grubiźnie 4,50 m3, z tego opałowe 4,50 m3,

Opałowe – po 20 zł netto plus 8% VAT

2. Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.

3. Wójt Gminy Czemierniki posiada stosowne zezwolenie na wycinkę w/w drzew.

4. Oferent zobowiązany jest na własny koszt ściąć drzewa i po przeprowadzeniu w/w prac zobowiązany jest do usunięcia drewna na własny koszt i ryzyko.

5. Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu w obrębie wycinanych drzew.

6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na zakup drewna na pniu – miejscowość „Czemierniki” w sekretariacie Urzędu Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, w terminie do 31 marca 2021 r. do godz. 1100.

7. Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.

8. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 1115 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czemierniki.

10. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

11. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi Oferent, w szczególności koszty:

– zabezpieczenia i oznakowania terenu przyległego na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi,

– wpłaty odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu lub osobom trzecim,

– uprzątnięcie terenu w obrębie wycinanych drzew ( w tym ściętych drzew i gałęzi).

12. Oferenci przed złożeniem oferty obowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

13. Ogłaszający przetarg uzna za nieważne ofert niespełniające wymogów ogłoszenia.

14. Wszelkich wyjaśnień udziela Pan Krzysztof Ostaszewski, tel. 83 3068248, e-mail krzysztof@czemierniki.eu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 800 do 1500.

OFERTA

UMOWA

Podsumowanie zbiórki charytatywnej dla Antosi Bober

Czytaj więcej o: Podsumowanie zbiórki charytatywnej dla Antosi Bober

Organizowana przez Fundację Siepomaga zbiórka charytatywna na rzecz Antosi Bober zakończyła się pełnym sukcesem. Osiągnięto pełną pulę niezbędną do przeprowadzenia operacji dziecka.

Zakończyliśmy również zbiórkę do puszek na terenie Czemiernik. Udało się zebrać kwotę 3450 zł, za co serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wsparli tą akcję.

Pieniądze zostały już wpłacone na konto fundacji.

Do góry