Aktualności

Informacja o wyniku postępowania

Czytaj więcej o: Informacja o wyniku postępowania

ZP.271.3.2016

Zamawiający Gmina Czemierniki informuje, że w postępowaniu pn.: ,, Dostawa urn wyborczych dla Gminy Czemierniki” została wybrana oferta firmy:  Grupa METALCRAFT Sp.z o.o.  ul. Księżnej Jolanty 38, 62-800 Kalisz.

Zestawienie złożonych ofert:

Lp / Nazwa Wykonawcy / Adres Wykonawcy / Cena brutto
1. Grupa METALCRAFT Sp.z o.o. ul. Księżnej Jolanty 38, 62-800 Kalisz, 2 692,47 zł
2. MT PLASTICS Sp. z o.o.  Lubiejew 2A, 96-500 Sochaczew, 3 998,98 zł
3. KEY COMPANY Sp. z o.o.  ul. Usługowa 4,  15-522 Białystok-Zaścianki, 2 926,17 zł
4. COKW/ Babycam Paweł Chodkowski Reguły, ul. Królewska 5, 05-816 Michałowice, 4 339,24 zł
5. VIVENGE Sp. z o.o. ul. Warszawska 73, 08-110 Siedlce, 3 393,38 zł
6. METAL SPAW Anna Wróbel ul. Bysławska 73, 04-993 Warszawa, 2 841,77 zł

Wójt Gminy
/-/ Krystyna Dobrowolska

Zapytanie ofertowe na wykonanie wraz z dostawą urn wyborczych

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie wraz z dostawą urn wyborczych

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na treść art. 4 pkt 8 (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) ze względu na fakt, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30.000€.

1.    Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Czemierniki
ul. Zamkowa 9
21-306 Czemierniki
NIP 538 18 50 582
Regon 030237486
www.czemierniki.eu
tel. 833513003
fax 833513031
e-mail: gmina@czemierniki.eu, czemierniki@poczta.onet.pl

2.    Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urn wyborczych dla Gminy Czemierniki.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę do siedziby Zamawiającego :
•    urny wyborczej dla obwodu głosowania do 750 wyborców w ilości 2 szt.
•    urny wyborczej  dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w ilości 1 szt.
•    urny  wyborczej dla obwodu głosowania do 750 wyborców w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w ilości 2 szt.
      Wykonawca w ramach przedmiotu umowy ma obowiązek dostarczenia wraz z urnami pokrowców zabezpieczających przed uszkodzeniami (na każdą z dostarczonych urn).

Czytaj więcej „Zapytanie ofertowe na wykonanie wraz z dostawą urn wyborczych”

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora

Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń wychowawczych

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Dorota Siwek zam. Stoczek.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu procedur administracyjnych oraz wiedzą merytoryczną związaną z pracą na wskazanym stanowisku.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Agnieszka Grochowska-Paśnik

Czemierniki, dnia 30.09.2016 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Czytaj więcej o: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń wychowawczych

Informuję, że w wyniku analizy otrzymanych dokumentów, przeprowadzonej w dniu 26 września 2016 roku do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowane zostały następujące osoby:

1. Pani Dorota Siwek zam. Stoczek gm. Czemierniki

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
(-) Agnieszka Grochowska-Paśnik

Czemierniki, dnia 26.09.2016r.

Wyniki badania ankietowego

Czytaj więcej o: Wyniki badania ankietowego

WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO

W związku z przystąpieniem przez Gminę Czemierniki do opracowania Diagnozy zjawisk społeczno-gospodarczo-przestrzennych gminy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji, dla których opracowany zostanie Gminny Program Rewitalizacji w dniach od 10 sierpnia 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r. przeprowadzone zostało badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych problemów, zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań rewitalizacyjnych.

Formularz ankiety zawierał pytania, dotyczące oceny sytuacji w gminie w sferach: społeczno-gospodarczej oraz technicznej. Pytania miały charakter zamknięty
z możliwością wyboru jednej lub kilku podanych odpowiedzi. Dodatkowo zamieszczone zostało dwa pytania otwarte dotyczące innych sugestii i uwag interesariuszy, związanych z planowaną rewitalizacją.

W badaniu ankietowym udział wzięło łącznie 90 osób, w tym 31 wypełniło ankietę w formie elektronicznej (za pomocą umieszczonego na stronie www Gminy Czemierniki formularza on-line) oraz 59 w formie tradycyjnej – papierowej. Wśród najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców propozycji czy sugestii są m.in.: renowacja zdegradowanych obiektów zabytkowych stanowiących niewykorzystany potencjał gminy, zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej, rozwój przedsiębiorczości, stworzenie bazy turystycznej, rozwój oferty spędzania wolnego czasu. Ankietowani wskazywali, że pozytywne efekty może przynieść także promowanie rożnych form samozatrudnienia oraz wspieranie aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców.

Szczegółowe zestawienie wyników przeprowadzonej ankiety:

raport-z-badania-ankietowego

Do góry