Aktualności

Zaproszenie na spotkanie

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek

zaprasza na
SPOTKANIE INFORMACYJNO-DORADCZE
PROW LEADER 2014-2020
SKIEROWANE DO OSÓB FIZYCZNYCH, PRZEDSIĘBIORCÓW,
SAMORZĄDÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ SKORZYSTAĆ Z FUNDUSZY PRZEWIDZIANYCH W RAMACH NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ ZA POŚREDNICTWEM LGD „ZAPIECEK”

w dniu 15 września 2016 r. o godz. 12.00
w budynku OSP Czemierniki
ul. Zamkowa 11
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

W załączeniu plakat :

plakat-na-spotk-czemierniki

Ogłoszenie o sprzedaży działek

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o sprzedaży działek

WÓJT GMINY CZEMIERNIKI
ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Czemierniki:

1) Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 889 o pow. 0,1014 ha,
Cena wywoławcza nieruchomości 29 153 zł. plus należny podatek VAT.
2) Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 890 o pow. 0,1042 ha,
Cena wywoławcza nieruchomości 29 958 zł. plus należny podatek VAT.
3) Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 891 o pow. 0,1042 ha,
Cena wywoławcza nieruchomości 29 958 zł. plus należny podatek VAT.
4) Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 892 o pow. 0.1042 ha,
Cena wywoławcza nieruchomości 29 958 zł. plus należny podatek VAT.
5) Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 893 o pow. 0.1043 ha,
Cena wywoławcza nieruchomości 29 986 zł plus należny podatek VAT.
6) Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 894 o pow. 0.1043 ha,
Cena wywoławcza nieruchomości 29 986 zł. plus należny podatek VAT.
7) Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 895 o pow. 0,1044 ha,
Cena wywoławcza nieruchomości 30 015 zł. plus należny podatek VAT.
8) Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 896 o pow. 0.1044 ha,
Cena Wywoławcza nieruchomości 30 015 zł. plus należny podatek VAT.

Podane wyżej nieruchomości uregulowane są w księdze wieczystej Nr LU1R/00030310/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim. Wymienione działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czemierniki przeznaczone są w całości pod budownictwo jednorodzinne.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2016 r. o godz. 11:00, w lokalu Urzędu Gminy w Czemiernikach, pokój Nr 9.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy w Czemiernikach ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki pok. nr 6 lub telefonicznie pod nr 833513003 wew. 22

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Czemierniki, dnia 22.08.2016 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przeprowadzenie remontu pomieszczenia mieszczącego się w budynku GOPS.

Na zapytanie ofertowe z dnia 11.08.2016r. dot. przeprowadzenia remontu pomieszczenia mieszczącego się w budynku GOPS wpłynęła jedna oferta. Po zapoznaniu się z ofertą zgłoszoną w ramach zapytania ofertowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach zdecydował o wyborze oferty „GLOB-BUD” Paweł Sikora 21-220 Siemień.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czemiernikach

GOPS – zmiana godzin pracy

Czytaj więcej o: GOPS – zmiana godzin pracy

INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEMIERNIKACH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2016 r. ulegną zmianie godziny pracy Ośrodka. Od 1 września 2016 r. zapraszamy w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Kierownik GOPS

Agnieszka Grochowska-Paśnik

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY CZEMIERNIKI NA LATA 2016-2023

Szanowni Państwo,
W październiku 2015 roku weszła w życie ustawa o rewitalizacji, której cel stanowi zapewnienie skuteczności i powszechnego charakteru działań rewitalizacyjnych, poprzez stworzenie narzędzi, które pozwolą na sprawniejsze wyprowadzanie zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego.

Nowe ramy prawne stanowią początek procesu zmiany dotychczasowego postrzegania rewitalizacji wyłącznie jako procesu budowlanego realizowanego
z pominięciem kompleksowej diagnozy sytuacji danego obszaru oraz pominięciem czynników społecznych. Nowe podejście zakłada prowadzenie rzetelnej diagnozy problemów obserwowanych na danym obszarze, świadome wyznaczanie celów, jak również formułowanie realnych działań na rzecz poprawy sytuacji na obszarze kryzysowym. Każde z tych działań ma być ponadto realizowane z udziałem społeczności lokalnej, bowiem rewitalizacja ma w pierwszej kolejności służyć poprawie jakości życia mieszkańców.
Mając powyższe na uwadze w dniu 18 maja 2016 r. Rada Gminy Czemierniki podjęła Uchwałę Nr XV/83/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2016 – 2023.
Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych. Dlatego też proces opracowywania dokumentu będzie miał charakter partycypacyjny, zakładający możliwość artykułowania swoich potrzeb przez różne grupy społeczne.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!

CZYM JEST REWITALIZACJA I PROGRAM REWITALIZACJI?

Czytaj więcej „GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI”

Gminne zawody sportowo-pożarnicze starszej gwardii strażackiej – relacja

Czytaj więcej o: Gminne zawody sportowo-pożarnicze starszej gwardii strażackiej – relacja

W dniu 24 lipca 2016 roku o godz. 15:00 na boisku w Czemiernikach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze starszej gwardii strażackiej. Udział wzięło 5 drużyn: OSP Bełcząc, OSP Czemierniki, OSP Niewęgłosz, OSP Skoki oraz OSP Stoczek. Warunkiem uczestnictwa było ukończenie 30-tego rokuj życia.
Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.

Czytaj więcej „Gminne zawody sportowo-pożarnicze starszej gwardii strażackiej – relacja”

Do góry