Jesteś tutaj:

Drugi przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drzewa na pniu

Czemierniki, dnia 17.02.2021 r.

Wójt Gminy Czemierniki ogłasza drugi przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drzewa na pniu

1. Opis przedmiotu przetargu:

sprzedaż drzewa na pniu wraz z uporządkowaniem terenu, w tym usunięcie drzew w miejscowości Czemierniki, obręb ewidencyjny Czemierniki II działki nr 23 i 467 ,- stanowiące działkę zadrzewioną i pas drogi gminnej, wg poniższego zestawienia:

– topola biała – szt. 3 o grubiźnie 3,5 m3 z tego opałowe 3,50 m3,

opałowe – po 60 zł netto plus 8% VAT.

– kasztanowiec zwyczajny – szt. 6 o grubiźnie 4,50 m3, z tego opałowe 4,50 m3,

Opałowe – po 50 zł netto plus 8% VAT

2. Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.

3. Wójt Gminy Czemierniki posiada stosowne zezwolenie na wycinkę w/w drzew.

4. Oferent zobowiązany jest na własny koszt ściąć drzewa i po przeprowadzeniu w/w prac zobowiązany jest do usunięcia drewna na własny koszt i ryzyko.

5. Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu w obrębie wycinanych drzew.

6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na zakup drewna na pniu – miejscowość „Czemierniki” w sekretariacie Urzędu Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, w terminie do 28 lutego 2021 r. do godz. 1100.

7. Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.

8. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 marca 2021 r. o godz. 1115 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czemierniki.

10. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

11. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi Oferent, w szczególności koszty:

– zabezpieczenia i oznakowania terenu przyległego na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi,

– wpłaty odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu lub osobom trzecim,

– uprzątnięcie terenu w obrębie wycinanych drzew ( w tym ściętych drzew i gałęzi).

12. Oferenci przed złożeniem oferty obowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

13. Ogłaszający przetarg uzna za nieważne ofert niespełniające wymogów ogłoszenia.

14. Wszelkich wyjaśnień udziela Pan Krzysztof Ostaszewski, tel. 83 3068248, e-mail krzysztof@czemierniki.eu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 800 do 1500.

 

  1. Formularz ofertowy
  2. Wzór umowy

Transport na szczepienia – UG Czemierniki tel. 833068251

Czytaj więcej o: Transport na szczepienia – UG Czemierniki tel. 833068251

W związku z uruchomieniem zapisów na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 informujemy, iż w Gminie Czemierniki osobą kontaktową w sprawie organizacji transportu do punktu szczepień jest Piotr Kalinowski, pracownik Urzędu Gminy Czemierniki.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 833068251 lub 833513003

Infolinia dostępna jest w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

Czytaj więcej o: Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

INFORMACJA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W CZEMIERNIKACH:

Drodzy uczniowie i rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych.

Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły.

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

Termin Akcji: 01 – 25 lutego 2021r.

Miejsce Akcji: Zespół Szkół w Czemiernikach

Czytaj więcej „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Informacja dotycząca nowego okresu świadczeniowego w Programie ,,Rodzina 500+”

Czytaj więcej o: Informacja  dotycząca nowego okresu świadczeniowego w Programie ,,Rodzina 500+”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach informuje o zmianach dotyczących okresu wypłacania 500+.  Zgodnie ze zmianami jakie zostały wprowadzone w Programie ,,Rodzina 500+” obecny okres świadczeniowy 2019/2021 trwa do maja 2021 r.

Od 1 czerwca 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na roczny okres świadczeniowy  trwający do 31 maja 2022 r. W związku z powyższym informujemy ,iż warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r. będzie złożenie wniosku. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. będzie można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną natomiast w formie papierowej od 1 kwietnia 2021 r. Ponadto informujemy iż aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r. wniosek należy złożyć najpóźniej do końca czerwca 2021 roku.

Do góry