Deklaracja Dostępności

Gmina Czemierniki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej portalu informacyjnego Gminy Czemierniki.

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-22. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-14. Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 29.03.2021 r.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie i ukrywanie,
 • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • Większość filmów zostało opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-14. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:  Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest

Anna Kusek, anna.kusek@czemierniki.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 833-068-249. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Urzędu Gminy Czemierniki prowadzą schody z poręczą, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Osoby wchodzące do budynku nie są kontrolowane. Budynek Urzędu Gminy oraz parking objęte są monitoringiem.
 2. W budynku nie ma windy. Na piętro prowadzą schody dwubiegowe ze spocznikiem oraz poręczą. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych, nie ma oznaczeń w języku brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 4. Przed budynkiem Urzędu Gminy znajduje się parking, nie posiada miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Do budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 6. W urzędzie na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych