Profilaktyka

Grupa AA „Płomyk”

Spotkania w każdą niedzielę o godz. 11.30 w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach, ul. Zamkowa 11, 21-306 Czemierniki, tel. 83 351-35-40.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czemiernikach

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czemiernikach działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 j.t. ze zm.), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 6 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren gminy Czemierniki. Komisja działa w następującym składzie:

Przewodnicząca- Pani Agnieszka Grochowska-Paśnik – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czemiernikach, tel. 83 351-30-78, e-mail: gopsczemierniki@poczta.onet.pl

Członkowie:

Pani Anna Lejczyk – pedagog szkolny, przedstawiciel Zespołu Szkół w Czemiernikach
Pani Joanna Kasprowicz – pracownik socjalny GOPS w Czemiernikach
Pan Dariusz Musiejuk – dzielnicowy przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim
Pani Bożena Sobieszek – pedagog szkolny, przedstawiciel Gimnazjum w Czemiernikach
Pani Iwona Jach – pielęgniarka, przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czemiernikach
Pan Jerzy Kornacki – prezes Klubu Abstynenta „Ognik” w Czemiernikach

2. Zakres działania Komisji.
Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:
·     wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy Czemierniki;
·     prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Czemierniki;
·     prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
·     wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
·     prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
·     podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2015 r. poz. 875 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. ze zm.).

3. Przepisy prawne:
·  ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
·  ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
·  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Gminy Czemierniki,
·  Uchwała nr IV/19/2015 Rada Gminy Czemierniki z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

4. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1) Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych, w tym:
–      dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie.
2) Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
–     przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
–     motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
–     kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
–     kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
–     podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
–     kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
–     inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy,
–     inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
–     organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych.
3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:
–     inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
–     inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,
–     poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży,
–     wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4) Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:
–     prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
–     podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób niezgodny z przepisami,
–     podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,
–     prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
5) Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:
–     organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych,
–     prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy.

5. Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez:
·     przyjęcie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
·     postępowanie w tej sprawie może nastąpić na wniosek rodziny oraz każdej innej osoby, która stwierdza problem nadużywania alkoholu lub z własnej inicjatywy Komisji i instytucji tj. Policja;
·    zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i pouczeniu jej o konieczności zaprzestania działań, o których mowa w powyższym artykule i poddania się leczeniu odwykowemu;
·    wykonanie wywiadu środowiskowego przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czemiernikach;
·    skierowanie osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego;
·      przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego;
·    złożenie przez Komisję wniosku do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
·    na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

6. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi reguluje warunki i zasady sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Procedura wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Czemierniki wraz z informacjami dotyczącymi wymaganych dokumentów oraz wysokości opłat, znajduje się na stronie w Informatorze.

Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, pokój nr 2.

7. Kontakt.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czemiernikach,
ul. Zamkowa 9
21-306 Czemierniki

tel. 83 3513078