Elektromobilność

Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki.

Gmina Czemierniki podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”, którego celem jest wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności.

Na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności oraz wykonanie działań informacyjno-promocyjnych (przygotowanie i wydruk plakatów informacyjnych, przeprowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie i publikacja artykułów prasowych) w ramach przedsięwzięcia Gmina otrzymała dotację w wysokości 100% wartości zadania, tj. 49 000,00 zł. i obecnie rozpoczyna prace nad jej przygotowaniem.

Przedsięwzięcie zakłada przygotowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności służącej realizacji celów wynikających m.in.: z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w tym w szczególności z: Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, przyjętego przez Radę Ministrów dnia 16.03.2017 r., Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjętych przez Radę Ministrów dnia 29.03.2017 r. oraz Ustawy z dnia 11.01.2018 r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zakłada się, że opracowana Strategia Rozwoju Elektromobilności stanowić będzie dokument zawierający ocenę możliwości, wskazanie planu działań oraz analizę możliwych do realizacji inwestycji, które w znaczący sposób przyczynią się do poprawy jakości powietrza i rozwoju elektromobilności w Gminie Czemierniki. Wdrożenie założeń Strategii przyczyni się m.in. do:

 • Spadku ilości substancji niebezpiecznych w powietrzu – na skutek realizacji Strategii Rozwoju Elektromobilności zmniejszy się zapotrzebowanie na energię wytworzoną przy użyciu konwencjonalnych źródeł energii, w tym paliw kopalnych, ropy naftowej, dzięki czemu redukcji ulegnie poziom emisji substancji szkodliwych. Szczególnie ważne jest zmniejszenie zanieczyszczenia na szlakach komunikacyjnych, gdzie jednocześnie znajdują się duże skupiska ludzi.
 • Spadku zachorowalności na choroby płuc, układu krążenia, alergie – dzięki poprawie jakości powietrza.
 • Wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz pojazdów elektrycznych, co spowoduje spadek kosztów utrzymania obiektów publicznych oraz doprowadzi do znacznych oszczędności
  w budżetach gospodarstw domowych.
 • Wzrostu świadomości o odnawialnych źródłach energii – bezpośredni udział w Strategii Rozwoju Elektromobilności mieszkańców Gminy (poprzez konsultacje społeczne) będzie oznaczać zwiększenie ich świadomości w zakresie elektromobilności, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, możliwości ich wykorzystania oraz wynikających z tego korzyści.
 • Ochrony środowiska naturalnego – bezpośrednim oddziaływaniem Strategii będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w wyniku zmniejszenia ilości zużywanych paliw konwencjonalnych.
 • Poprawy atrakcyjności Gminy – dzięki realizacji Strategii Gmina będzie postrzegana jako nowoczesna, innowacyjna. Jest to niezwykły sposób na promocję Gminy i stworzenie miejsca atrakcyjnego do życia i pracy.
 • Stworzenia miejsc pracy związanych z elektromobilnością – wdrożenie Strategii Rozwoju Elektromobilności spowoduje, że w niedalekiej przyszłości (zgodnie z założeniami Planu Rozwoju Elektromobilności – do 2025 r.) mogą powstać małe firmy obsługujące infrastrukturę dla elektromobilności np. związane z obsługą pojazdów, ładowarek, tworzeniem systemów informatycznych.

Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miejscowości i skoncentrowany jest wokół zagadnień związanych z upowszechnianiem stosowania pojazdów z napędem elektrycznym. Analizując światowe statystyki tempa przyrostu pojazdów elektrycznych i zdając sobie sprawę z unijnych wymogów dotyczących poprawy jakości powietrza, można zaobserwować, że Polskę, podobnie jak inne kraje europejskie, czeka epoka nisko i zeroemisyjnego transportu.

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki”

W dniu 21 lipca 2020 r. Rada Gminy Czemierniki podjęła uchwałę Nr XXI/114/2020 w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki”.

Celem niniejszego opracowania jest ocena możliwości, wskazanie planu działań oraz analiza możliwych do realizacji inwestycji, które w znaczący sposób przyczynią się do poprawy jakości powietrza i rozwoju elektromobilności w Gminie Czemierniki.

UCHWAŁA NR XXI/115/2020 RUCHWAŁA NR XXI/114/2020 Rady Gminy Czemierniki z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki”

Zarządzenie Wójta Gminy Czemierniki w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki”

W dniu 23 lipca Wójt Gminy Czemierniki wydał zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki”.

Do zadań Zespołu należy m.in. opracowanie założeń dot. „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki”, w tym:
1. Przygotowanie propozycji i określenie działań kierunkowych rozwoju elektromobilności.
2. Zebranie informacji i danych o stanie obecnym rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki.
3. Wyznaczenie priorytetów i celów strategicznych w rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki.
4. Określenie kierunku rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.
5. Bieżący kontakt z wykonawcą dokumentu w celu wymiany niezbędnych informacji i dostarczenia materiałów służących opracowaniu Strategii.
6. Współpraca z wykonawcą w zakresie konsultacji społecznych i prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 42/2020 WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki”

Zarządzenie Wójta Gminy Czemierniki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Czemierniki dotyczących opracowania i konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki”

W dniu 10 sierpnia Wójt Gminy Czemierniki wydał zarządzenie Nr 45/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Czemierniki dotyczących opracowania i konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki”.

ZARZĄDZENIE NR 45/2020 WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Czemierniki dotyczących opracowania i konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki”

Celem przeprowadzenia konsultacji jest zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem, poznanie opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na obszarze Gminy w kwestii rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki oraz konsultacja projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki”.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 18.08.2020 r. do dnia 08.09.2020 r., w następujących formach:
1) zbierania uwag dotyczących opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki” za pomocą formularza ankiety:
a. wypełnienie formularza ankiety dostępnego na stronie internetowej Gminy Czemierniki, w zakładce poświęconej opracowaniu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki” w linku: www.czemierniki.eu i dostarczonego osobiście, wysłanego pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki lub pocztą elektroniczną na adres: anna.kusek@czemierniki.eu.
2) spotkań w formie warsztatów (także w formie online):
a. 2 spotkań w formie warsztatów dla wszystkich mieszkańców Gminy:
– 1 spotkanie – dn. 24.08.2020 r. w godz. 10:00 do 13:00 (spotkanie stacjonarne w Sali OSP w Czemiernikach, ul. Zamkowa 11).
– 2 spotkanie – dn. 28.08.2020 r. w godz. 10:00 do 13:00 (spotkanie online – dane dotyczące logowania na stronę warsztatów zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy).
b. 1 spotkania w formie warsztatów dla władz lokalnych, urzędników Urzędu i jednostek podległych, interesariuszy zewnętrznych:
– 27.08.2020 r. – w godz. 10:00 do 13:00 (spotkanie online – dane dotyczące logowania na stronę warsztatów zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy).
3) zbierania uwag dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki” za pomocą formularza uwag:
a. wypełnienie formularza uwag dostępnego na stronie internetowej Gminy Czemierniki, w zakładce poświęconej opracowaniu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki” w linku: www.czemierniki.eu i dostarczonego osobiście, wysłanego pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki lub pocztą elektroniczną na adres: anna.kusek@czemierniki.eu.

Konsultacje społeczne w Gminie Czemierniki dotyczących opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki – spotkania warsztatowe.

Zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, urzędników Urzędu Gminy i jednostek podległych, interesariuszy zewnętrznych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki”. Przypominamy, że jedną z form konsultacji społecznych są spotkania warsztatowe, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w:
• 2 spotkaniach w formie warsztatów dla wszystkich mieszkańców Gminy:
o 1 spotkanie – dn. 24.08.2020 r. w godz. 10:00-13:00 (spotkanie stacjonarne w siedzibie sali OSP w Czemiernikach, ul. Zamkowa 11).
o 2 spotkanie – dn. 28.08.2020 r. w godz. 10:00-13:00 (spotkanie online).
• 1 spotkaniu w formie warsztatów dla: władz lokalnych, urzędników Urzędu Gminy i jednostek podległych, interesariuszy zewnętrznych.
o dn. 27.08.2020 r. w godz. 10:00-13:00 (spotkanie online).

Formularz ankiety w ramach opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki.

Szanowni Państwo, w związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki, zachęcamy do wypełnienia ankiety mającej na celu zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem oraz poznania opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na obszarze Gminy w kwestii rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki.
Wypełniony formularz ankiety można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki lub pocztą elektroniczną na adres: anna.kusek@czemierniki.eu. Na kopercie lub w tytule e-maila prosimy wpisać „konsultacje społeczne – S.R.E”.
Na Państwa uwagi czekamy w terminie od dnia 18.08.2020 r. do dnia 08.09.2020 r.
Ankieta ma charakter całkowicie anonimowy i dobrowolny. Wyniki uzyskane podczas ankietyzacji wpłyną na kształt opracowywanej Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki.

Załącznik nr 1. Ankieta w ramach opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki”-1

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki

Szanowni Państwo, w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki prosimy o przekazywanie swoich uwag do dokumentu za pomocą poniżej zamieszczonego formularza zgłaszania uwag.

Wypełniony formularz uwag można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Czemierniki, ul. Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki lub pocztą elektroniczną na adres: anna.kusek@czemierniki.eu. Na kopercie lub w tytule e-maila prosimy wpisać „konsultacje społeczne – S.R.E”.

Na Państwa uwagi czekamy w terminie od dnia 18.08.2020 r. do dnia 08.09.2020 r.

Zbieranie uwag do dokumentu ma charakter całkowicie anonimowy i dobrowolny. Uwagi bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Załącznik nr 2. Formularz_uwag do projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki”

Projekt_Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki

 

Instrukcja dotycząca wzięcia udziału w warsztatach online 

Przypominamy, że 2 spotkania warsztatowe odbędą się w formie warsztatów online za pomocą internetowego kanału na YouTube i Facebook, na którym znajdą się materiały dotyczące Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki:

Warsztat 1. – dn. 27.08.2020 r. – w godz. 10:00 do 13:00

Spotkanie dla władz lokalnych, urzędników Urzędu Gminy i jednostek podległych, interesariuszy zewnętrznych

Ukaże się o godzinie 10.00 w dn. 27.08.2020 r. – materiał o długości 1 h dotyczący elektromobilności.

Godzina 11.00 w dn. 27.08.2020 r. – materiał o długości 1 h dotyczący Strategii Rozwoju Elektromobilności.

Godzina 12.00 w dn. 27.08.2020 r. – transmisja na żywo dyskusja na portalu Facebook https://www.facebook.com/Warsztaty-online-Strategia-Elektromobilności-103136644723656/?modal=admin_todo_tour Link otwiera się w nowym oknie na stronie pod materiałem (za pomocą komentarzy lub bezpośrednio na maila widomski@widomski.org Link otwiera się w nowym oknie).

INSTRUKCJA: Aby wejść na materiały dotyczące warsztatów należy kliknąć przycisk YOUTUBE. Link otwiera się w nowym oknie

Natomiast transmisja online wraz z dyskusją odbędzie się na Facebook – strona Warsztaty online Strategia Elektromobilności. Aby wejść na transmisję na żywo należy za pomocą portalu Facebook https://www.facebook.com/Warsztaty-online-Strategia-Elektromobilności-103136644723656/?modal=admin_todo_tour Link otwiera się w nowym oknie dołączyć do wydarzenia na żywo o określonej dacie i godzinie.

 

Warsztat 2. – dn. 28.08.2020 r. w godz. 10:00 do 13:00

Spotkanie dla wszystkich mieszkańców Gminy

Ukaże się o godzinie 10.00 w dn. 28.08.2020 r. – materiał o długości 1 h dotyczący elektromobilności.

Godzina 11.00 w dn. 28.08.2020 r. – materiał o długości 1 h dotyczący Strategii Rozwoju Elektromobilności.

Godzina 12.00 w dn. 28.08.2020 r. – transmisja na żywo dyskusja na portalu Facebook https://www.facebook.com/Warsztaty-online-Strategia-Elektromobilności-103136644723656/?modal=admin_todo_tour Link otwiera się w nowym oknie na stronie pod materiałem (za pomocą komentarzy lub bezpośrednio na maila widomski@widomski.org Link otwiera się w nowym oknie).

INSTRUKCJA: Aby wejść na materiały dotyczące warsztatów należy kliknąć przycisk YOUTUBE Link otwiera się w nowym oknie.

Natomiast transmisja online wraz z dyskusją odbędzie się na Facebook – strona Warsztaty online Strategia Elektromobilności. Aby wejść na transmisję na żywo należy za pomocą portalu Facebook https://www.facebook.com/Warsztaty-online-Strategia-Elektromobilności-103136644723656/?modal=admin_todo_tour Link otwiera się w nowym oknie dołączyć do wydarzenia na żywo o określonej dacie i godzinie.

Poniżej publikujemy raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Czemierniki dotyczących opracowania i konsultacji projektu „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki”:

Raport z konsultacji społecznych_Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki

Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki – zakończenie realizacji przedsięwzięcia

Gmina Czemierniki zakończyła realizację przedsięwzięcia służącego opracowaniu Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki. Realizacja projektu możliwa była dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”, którego celem jest wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności.

W ramach przedsięwzięcia została opracowana Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki, która stanowi odpowiedź na potrzebę zrównoważonego rozwoju rynku mobilności nastawionej na wykorzystanie pojazdów nisko i zeroemisyjnych w Polsce, a także prowadzoną politykę klimatyczno-transportową i jest dokumentem, obejmującym ocenę możliwości, wskazanie planu działań oraz analizę możliwych do realizacji inwestycji, które w znaczący sposób przyczynią się do poprawy jakości powietrza i rozwoju elektromobilności w Gminie Czemierniki. Niezwykle ważny jest fakt, iż Strategia będzie miała wpływ na redukcję zanieczyszczenia powietrza, emisji gazów cieplarnianych, pyłów oraz hałasu, gdyż realizowane na jej podstawie działania prowadzić będą do zmniejszenia się sumarycznego ruchu pojazdów spalinowych na drogach gminnych.

Na podstawie występujących problemów i potrzeb w zakresie polityki transportowej wytyczono cele Strategii, pośród których wskazano na najważniejszy cel bezpośredni jakim jest: Rozwój elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery przez pojazdy z silnikami spalinowymi. Natomiast, na podstawie wyznaczonych celów, wskazano na działania, których realizację założono w dwóch horyzontach czasowych:

 • do 2026 roku – tj. działania zorientowane na wykorzystanie istniejącej infrastruktury: budowa punktów/ stacji ładowania pojazdów przy budynkach użyteczności publicznej; wydzielenie miejsc postojowych na istniejących parkingach dla pojazdów elektrycznych; budowa instalacji PV; budowa stacji pomiaru zanieczyszczeń i hałasu; opracowanie aplikacyjni mobilnej zintegrowanej z punktami/stacjami ładowania; edukacja, promocja elektromobilności wśród mieszkańców i przedsiębiorców; zakup pojazdów elektrycznych dla Gminy.
 • do 2036 roku – tj. działania związane ze stworzeniem infrastruktury dla elektromobilności: budowa nowych punktów/stacji ładowania pojazdów przy nowopowstałych ciągach komunikacyjnych; zastąpienie taboru tradycyjnego elektrycznym dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i matek z wózkami; wytyczenie nowych szlaków, ścieżek rowerowych, budowa obiektów rekreacyjnych oraz budowa, remont nowych ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych, wiat, przechowalni, zakup rowerów elektrycznych; wdrożenie rozwiązań Smart City; budowa wizualnego systemu informacji transportowej; modernizacja systemu zasilania Gminy w energię (jeżeli wymagana); edukacja, promocja elektromobilności wśród mieszkańców i przedsiębiorców.

W celu opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki wykonano następujące działania: przeprowadzono konsultacje społeczne, przygotowano i wydrukowano plakaty informacyjne o rozpoczęciu prac nad Strategią i rozpoczynających się konsultacjach społecznych oraz opracowano artykuły prasowe.

Szczególnie ważnym elementem procesu opracowywania Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki była partycypacja społeczna. Konsultacje społeczne stanowiły nie tylko element niezbędny do stworzenia Strategii, ale również konieczne są do jej prawidłowego wdrożenia. W celu zidentyfikowania potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem oraz poznania opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych, innych podmiotów działających na obszarze Gminy w kwestii rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki w dniach od 18.08.2020 r. do 08.09.2020 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki, które przeprowadzone zostały w następujących formach: 1. zbierania uwag dotyczących opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki” za pomocą formularza ankiety; 2. trzech spotkań w formie warsztatów, w tym 2 spotkań warsztatowych dla wszystkich mieszkańców Gminy, które odbyły się w dn. 24.08.2020 r. (spotkanie stacjonarne) i 28.08.2020 r. (spotkanie online) oraz 1 spotkania warsztatowego dla: władz lokalnych, urzędników Urzędu i jednostek podległych, interesariuszy zewnętrznych, które odbyło się dn. 27.08.2020 r. (spotkanie online); 3. zbierania uwag dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki” za pomocą formularza uwag.

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Gmina Czemierniki.

Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki

 

UCHWAŁA NR XXIII/123/2020 Rady Gminy Czemierniki z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki”