Świć Teresa

inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych
telefon:

83 351-30-03 wewn. 11
83 351-34-54 wewn. 11
83 351-34-55 wewn. 11
faks:

83 351-30-31załatwianie spraw:

Urząd Gminy Czemierniki
parter, pokój nr 2e-mail:

teresa@czemierniki.eu
 
Zakres czynności:
 
1) prowadzenie punktu kancelaryjnego w urzędzie w systemie tradycyjnym /otwieranie, rejestracja, doręczanie pism pracownikom po zadekretowaniu, rejestracja przesyłek wychodzących/.
2) zarządzanie archiwum zakładowym /przyjmowanie uporządkowanej dokumentacji
z komórek organizacyjnych urzędu oraz informatycznych nośników danych, przeprowadzanie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej, przeprowadzanie procedury przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, prowadzenie ewidencji wypożyczeń dokumentacji z archiwum/,
3) obsługa petentów przy przyjmowaniu skarg i wniosków przez Wójta,
4) prowadzenie dokumentacji związanej z prenumeratą czasopism i opłatą TV,
5) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
6) prowadzenie ewidencji szkoleń pracowników,
7) prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych pracowników,
8) prowadzenie listy obecności i ewidencji czasu pracy pracowników administracyjnych,
9) prowadzenie dokumentacji związanej z zamawianiem i ewidencją pieczęci urzędowych,
10) prowadzenie dokumentacji z narad i spotkań organizowanych przez Wójta,
11) prowadzenie dokumentacji w zakresie współpracy z Sądami i Komornikami Sądowymi -wywieszanie i zwrot przesyłanych obwieszczeń,
12) obsługa centrali telefonicznej,
13) obsługa kancelaryjno – organizacyjna sesji Rady Gminy, komisji Rady Gminy,
14) prowadzenie ewidencji uchwał Rady Gminy, interpelacji radnych i Komisji Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta,
15) prowadzenie dokumentacji związanej z przekazywaniem aktów prawa miejscowego do ogłoszenia,
16) przesyłanie uchwał Rady Gminy do Wojewody Lubelskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej.