Świć Elżbieta

Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
telefon:

83 351-30-03 wewn. 22
83 351-34-54 wewn. 22
83 351-34-55 wewn. 22
faks:

83 351-30-31załatwianie spraw:

Urząd Gminy Czemierniki
parter, pokój nr 6e-mail:

elka@czemierniki.eu
 
Zakres czynności:
1) prowadzenia spraw w zakresie udzielania zamówień publicznych,
2) opracowywanie rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt,
3) sporządzanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla zwierząt,
4) wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli i utrzymania psa rasy uznanej za agresywną,
5) współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom,
6) wprowadzenie procedury odebrania właścicielowi zwierzęcia rażąco zaniedbywanego i okrutnie traktowanego,
7) współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie profilaktyki weterynaryjnej oraz oznakowanie obszarów dotkniętych chorobą zakaźną,
8) uczestniczenie w procesie szacowania strat powstałych na skutek klęsk żywiołowych w rolnictwie,
9) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz nadzór nad tymi uprawami,
10) uczestniczenie w organizowanych spisach rolnych,
11) interwencje w sprawie ochrony środowiska związane z przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo wodne, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
12) naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
13) koordynowanie zapisów Programu ochrony środowiska,
14) tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składania odpadów,
15) sporządzanie opinii dla właściwych organów:
a) z programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
b) w sprawie prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
16) koordynacja działań na terenie gminy w związku z uczestnictwem gminy Czemierniki w projekcie ,,Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
17) nadzór nad urządzeniami melioracji będących własnością Gminy, bądź użytkowanych przez Gminę,
18) prowadzenie postępowań w przedmiocie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
19) wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów, usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
20) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych,
21) wydawanie decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
22) wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
23) wydawanie opinii w sprawie wydzierżawiania obwodów łowieckich,
24) współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawienia się chwastów, chorób i szkodników w uprawach,
25) sporządzanie sprawozdawczości związanej z działaniem gminnej oczyszczalni ścieków.
26) prowadzenie spraw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oprócz spraw związanych z księgowością analityczną tych opłat oraz egzekucją,
27) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Czemierniki,
28) udostępnianie informacji publicznej z zakresu kompetencji należących do właściwości Wójta.