Świć Barbara

Insp. ds. księgowości budżetowej
telefon:

83 351-30-03 wewn. 13
83 351-34-54 wewn. 13
83 351-34-55 wewn. 13
faks:

83 351-30-31załatwianie spraw:

Urząd Gminy Czemierniki
piętro, pokój nr 11e-mail:

barbara@czemierniki.eu
 
Zakres czynności:
1) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetu,
2) prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej sum depozytowych,
3) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej organu z zakresu dochodów budżetu, wystawianie faktur na należności budżetowe gminy wynikające z zawartych umów i porozumień,
4) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej wyposażenia urzędu gminy,
5) opracowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu z zakresu dochodów budżetu,
6) realizacja płatności wynikających z zawartych umów kredytowych i pożyczek zaciągniętych przez Gminę,
7) księgowanie raportów kasowych dochodów i wydatków budżetu gminy,
8) dekretacja rachunków i dokumentów księgowych,
9) realizacja przelewów wewnętrznych i zewnętrznych,
10) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dodatków mieszkaniowych,
11) prowadzenie pełnej ewidencji księgowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki środkami trwałymi.
12) wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta i Kierownika Referatu.