Sałaga Mariusz

inspektor ds. funduszy strukturalnych, kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi
telefon:

83 351-30-03 wewn. 18
83 351-34-54 wewn. 18
83 351-34-55 wewn. 18
faks:

83 351-30-31załatwianie spraw:

Urząd Gminy Czemierniki
parter, pokój nr 7e-mail:

mariusz@czemierniki.eu
 
Zakres czynności:
1) koordynacja w zakresie terminowego rozliczania inwestycji współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz innych źródeł finansowania,
2) przygotowywanie wniosków o płatność, przygotowywanie sprawozdań oraz bieżący monitoring i promocja realizowanych projektów,
3) przygotowywanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków unijnych przez mieszkańców gminy,
4) opracowywanie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
5) ogłaszanie konkursów na nabór ofert organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego,
6) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe,
7) prowadzenie kontroli organizacji pozarządowych, które realizują zadania publiczne,
8) prowadzenie spraw związanych z promocją gminy,
9) promocja zdrowego stylu życia poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu,
10) współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej i turystyki,
11) prowadzenie spraw w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród dla sportowców i trenerów,
12) pomoc samorządom wiejskim i organizacjom społecznym działających na terenie gminy
w organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych,
13) prowadzenie spraw związanych z kulturą, kulturą fizyczną i turystyką oraz sportem wykonywanych przez gminę, a w szczególności:
a) inicjowanie i współorganizowanie działań w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz sportu i rekreacji,
b) stwarzania warunków materialnych i organizacyjnych dla uprawniania turystyki, kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju kultury,
c) pomoc organizacyjna jednostkom kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji w realizacji ich statutowych zadań,
d) organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i innych.
14) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
15) zaopatrywanie Urzędu w niezbędne druki i formularze,
16) prowadzenie spraw zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – podatnikom podatku rolnego.