Kopeć Grażyna

Insp. ds. organizacji oświaty
telefon:

83 351-30-03 wewn. 14
83 351-34-54 wewn. 14
83 351-34-55 wewn. 14
faks:

83 351-30-31załatwianie spraw:

Urząd Gminy Czemierniki
parter, pokój nr 5e-mail:

grazyna@czemierniki.eu
 
Zakres czynności:
 1. przygotowywanie dokumentów do przeprowadzenia konkursu na dyrektorów szkół,
 2. sporządzanie dla Wójta opinii dotyczących wniosków kuratora oświaty w sprawie odwołania dyrektora szkoły,
 3. opracowywanie projektów planu sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz granic ich obwodów,
 4. kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat,
 5. prowadzenie postępowań w sprawach dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę pracę w celu przygotowania zawodowego,
 6. prowadzenie postępowań w sprawach o uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych do kosztów kształcenia i rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych,
 7. przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu wynagradzania niepedagogicznych pracowników szkół,
 8. prowadzenie umów o pracę nauczycieli i pracowników obsługi szkół,
 9. sporządzanie dokumentów dotyczących kwoty i okresu na jaki przyznano dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół i nauczycieli,
 10. sporządzanie list wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i zaliczek na podatek,
 11. sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu zatrudnienia i wynagrodzenia,
 12. sporządzanie sprawozdań resortowych z zakresu zatrudnienia i stopnia awansu zawodowego nauczycieli.
 13. organizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych,
 14. prowadzenie egzekucji opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych i prawnych.