Karczmarz Barbara

insp. ds. rozwoju społeczno – gospodarczego
telefon:

83 351-30-03 wewn. 22
83 351-34-54 wewn. 22
83 351-34-55 wewn. 22
faks:

83 351-30-31załatwianie spraw:

Urząd Gminy Czemierniki
parter, pokój nr 6e-mail:
karczmarz@czemierniki.eu

Zakres czynności:

 1. Koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów.
 2. Przygotowywanie dokumentacji budowlanych pod gminne inwestycje i remonty.
 3. Określanie potrzeb remontowych obiektów stanowiących własność Gminy a użytkowanych przez jednostki organizacyjne Gminy.
 4. Aktualizowanie celów oraz kierunków gospodarczego i społecznego rozwoju gminy.
 5. Prowadzenie toku formalno-prawnego w zakresie opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 6. Prowadzenie toku formalno-prawnego  w zakresie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 7. Sporządzanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki oraz wykonywanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 8. Sporządzanie zaświadczeń o funkcji nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 9. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 10. Przygotowanie dokumentów poprzedzających wydanie decyzji o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 11. Wykonywanie zadań należących do Gminy z ustawy o transporcie drogowym.
 12. Wykonywanie zadań należących do Gminy z ustawy – prawo przewozowe.
 13. Wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwej kategorii oraz zmiany tych klasyfikacji.
 14. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych.
 15. Zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej, nadzór nad ich eksploatacją (drogi, mosty, oświetlenie uliczne, przystanki) oraz dbałość o ich rozbudowę zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności gminnej.
 16. Podejmowanie stosownych działań w zakresie ochrony dóbr kultury.
 17. Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony zabytków znajdujących się na terenie Gminy.
 18. Udostępnienie informacji publicznych z zakresu kompetencji należących do właściwości Wójta Gminy.
 19. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń ze swojego zakresu czynności.