Jarzyna Sławomir

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
telefon:

83 351-30-03 wewn. 19
83 351-34-54 wewn. 19
83 351-34-55 wewn. 19
faks:

83 351-30-31załatwianie spraw:

Urząd Stanu Cywilnego
piętro, pokój nr 8e-mail:

usc@czemierniki.eu
Zakres czynności:
1. Wykonywanie czynności przewidzianych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a w szczególności przyjmowanie oświadczeń o:
    1) wstąpieniu w związek małżeński,
    2) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
    3) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
    4) wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
    5) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
    6) uznaniu ojcostwa,
    7) nadaniu dziecku nazwiska,
    8) zmianie imienia dziecka po sporządzeniu aktu.
2. Wykonywanie czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego, a w szczególności:
    1) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
    2) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych do ksiąg stanu cywilnego,
    3) nanoszenie wzmianek i przypisków w księgach stanu cywilnego w oparciu o wyroki  sądowe, decyzje administracyjne, protokoły, oświadczenia,
    4) wystawianie odpisów w oparciu o księgi stanu cywilnego i ich uwierzytelnianie,
    5) wydawanie kopii dokumentów złożonych do akt zbiorowych ksiąg stanu cywilnego,
    6) wydawanie zaświadczeń: o braku aktu w księgach, o braku przypisku pod aktem urodzenia, małżeństwa, zgonu, o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą obywatela polskiego, o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa konkordatowego,
    7) prowadzenie korespondencji z placówkami polskimi za granicą w sprawach rejestracji stanu cywilnego,
    8) transkrypcja aktów zagranicznych w polskich księgach,
    9) wydawanie decyzji administracyjnych o sprostowaniu lub uzupełnieniu treści aktu,
o odtworzeniu aktu, o ustaleniu treści aktu, o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego.
3. Udzielanie ślubów cywilnych.
4. Sporządzanie wniosków o nadanie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz organizowanie uroczystości związanych z ich wręczeniem.
5. Współpraca z komórkami ewidencji ludności w zakresie przewidzianym przepisami prawa.
6. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk
7.  Wykonywanie czynności z zakresu spraw obywatelskich, a w szczególności:
1) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania.
2) prowadzenie ewidencji ludności w systemie teleinformatycznym w formie zbiorów meldunkowych i w formie zbioru danych PESEL oraz ich bieżąca aktualizacja.
3) systematyczne przekazywanie danych do aktualizacji zbioru PESEL na informatycznym nośniku danych lub w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu informatycznego.
4) udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
5) wydawanie poświadczeń zameldowania.
6) przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane.
7) prowadzenie spraw związanych z wyborami powszechnymi, tj: prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.
8) sporządzanie wydruków dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu dla potrzeb oświaty.
9) realizacja ustawy o ochronie danych osobowych.
10) realizacja zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych tj: przyjmowanie, opracowywanie i przesyłanie wniosków do Centrum Personalizacji Dokumentów.
11) prowadzenie zgłoszeń o utracie lub zniszczeniu dowodu osobistego.
12) prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rejestracją osób podlegających kwalifikacji wojskowej, w tym udział w pracach komisji powołanej do tego celu.