Cholewa Alina

Insp. ds. księgowości budżetowej
telefon:

83 351-30-03 wewn. 13
83 351-34-54 wewn. 13
83 351-34-55 wewn. 13
faks:

83 351-30-31załatwianie spraw:

Urząd Gminy Czemierniki
piętro, pokój nr 11e-mail:

alinacholewa@czemierniki.eu
Zakres czynności:

1) prowadzenie ewidencji księgowej realizowanych projektów oraz archiwizacja dokumentacji księgowej,
2) prowadzenie ewidencji księgowej analitycznej i syntetycznej dochodów i wydatków jednostek budżetowych gminy,
3) sporządzanie planów finansowych jednostki,
4) sporządzanie materiałów informacyjnych wpływających na zmiany planu wydatków budżetowych jednostki,
5) nadzorowanie i kontrola realizacji funduszu sołeckiego,
6) sporządzanie częściowych i kompleksowych analiz wydatków budżetu gminy,
7) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu,
8) opracowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu,
9) pełnienie obowiązków Skarbnika Gminy podczas jego nieobecności,
10) wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta i Kierownika Referatu,