Błaszczak Janina – Skarbnik Gminy

telefon:


83 351-30-03 wewn. 15
83 351-34-54 wewn. 15
83 351-34-55 wewn. 15
faks:

83 351-30-31załatwianie spraw:

Urząd Gminy Czemierniki
piętro, pokój nr 12e-mail:

skarbnik@czemierniki.eu
Zakres czynności:
1) wykonywanie określonych przepisami obowiązków w zakresie rachunkowości,
2) kierowanie pracą, nadzór i kontrola nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań Referatu ds. Finansów,
3) koordynacja prac planistycznych nad opracowaniem projektu budżetu gminy,
4) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
5) przygotowanie materiałów informacyjnych dla Rady Gminy i Komisji Rady Gminy dotyczących realizacji i zmian budżetu gminy,
6) sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach gospodarki budżetowej i finansowej gminy,
7) dokonywanie określonych analiz i przygotowanie informacji z gospodarki finansowej gminy,
8) przekazywanie informacji w sprawie budżetu i jego zmianach podległym jednostkom, instytucjom kultury i podmiotom zainteresowanym,
9) prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi zasadami,
10) kontrola gospodarki finansowej gminy, jednostek podległych i sołectw,
11) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegająca zwłaszcza na organizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów,
12) nadzorowanie obsługi finansowej realizowanych inwestycji,
13) nadzorowanie gospodarki środkami trwałymi,
14) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
15) nadzorowanie egzekucji oraz windykacji należności podatkowych i opłat ustalonych przez Gminę,
16) zapewnienie właściwego przebiegu procedur pozyskiwania środków z kredytów i pożyczek,
17) wnioskowanie do Wójta o uruchomienie kredytów i pożyczek,
18) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
19) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i innymi instytucjami kontrolnymi oraz urzędami skarbowymi.
20) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków, a w szczególności wynikających z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych jednostki sektora finansów publicznych;
21) opracowanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących prawidłowego sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;
22) sprawowanie kontroli i nadzoru nad sprawozdawczością finansową podległych jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy;
23) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.