Arkadiusz Filipek – Wójt Gminy

telefon:
 
83 351-34-48
83 351-30-03 wewn. 21
83 351-34-54 wewn. 21
83 351-34-55 wewn. 21
faks:
 
83 351-30-31
 
 
 
załatwianie spraw:
 
Urząd Gminy Czemierniki
ul. Zamkowa 9
21-306 Czemierniki
parter, pokój nr 1
     
e-mail:   wojt@czemierniki.eu
     

Zakres czynności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu;
2) reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz;
3) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej;
4) kreowanie kontaktów i współpracy zagranicznej;
5) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i udzielanie pełnomocnictw lub upoważnień innym osobom do podejmowania tych czynności;
6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy wobec wszystkich pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
7) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników kierownictwa Urzędu, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach;
8) przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał w tym projektu budżetu oraz składanie sprawozdań;
9) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
10) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy;
11) powierzanie prowadzenia określonych spraw dla Zastępcy Wójta, Sekretarza
i Skarbnika Gminy;
12) upoważnianie Zastępcy Wójta, Sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
13)  wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
14)  udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
15)  przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków;
16)  przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
17) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy;
18) zatwierdzanie do wypłaty, łącznie ze Skarbnikiem Gminy, kwot wydatków sprawdzonych merytorycznie przez upoważnionych do tego pracowników;
19) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od osób wymienionych w art. 24h ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
20) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów;
21) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Zastępcą Wójta, Skarbnikiem, Sekretarzem, Urzędem Stanu Cywilnego, Referatem ds. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Referatem ds. Organizacyjnych i Społecznych oraz pracownikami obsługi urzędu;
22) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, niniejszy Regulamin i uchwały Rady.