Kozak Waldemar

Sekretarz Gminy Czemierniki
telefon:
 
83 351-34-54 wewn. 17
83 351-34-55 wewn. 17
faks:
 
83 351-30-31
 
 
 
załatwianie spraw:
 
Urząd Gminy Czemierniki
piętro, pokój nr 10
 
 
 
e-mail:
 
sekretarz@czemierniki.eu
 
Zakres czynności:
 
Sekretarz Gminy wykonuje wyznaczone zadania oraz prowadzi sprawy gminy w zakresie ustalonym przez Wójta.
Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:
1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, warunków i dyscypliny pracy;
2) opracowywanie projekty dokumentów organizacyjnych;
3) nadzorowanie i kontrolowanie sposobu rozpatrywania skarg, wniosków oraz terminowe i prawidłowe załatwianie spraw interesantów;
4) przygotowywanie ocen, informacji i sprawozdań;
5) koordynowanie i nadzorowanie opracowywania projektów uchwał i sprawozdań przedkładanych Radzie Gminy;
6) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnień pracy Urzędu;
7) nadzorowanie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
8) ochrona systemów i sieci teleinformatycznej,
9) koordynowanie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami;
10) zatwierdzanie do wypłaty łącznie ze Skarbnikiem Gminy kwoty wydatków sprawdzonych merytorycznie przez upoważnionych do tego pracowników;
11) koordynowanie zadań w zakresie kontroli zarządczej;
12) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
13) zapewnianie prawa dostępu do informacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.);
14) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski,
15) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
16) wykonywanie czynności wynikających z obowiązku pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracowników,
17) koordynowanie spraw kadrowych Urzędu;
18) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Referatem ds. Organizacyjnych i Podatkowych;
19) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
20) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
21) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
22) opracowywanie planów i instrukcji dotyczących ochrony informacji niejawnych,
23) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,
24) przeprowadzanie na wniosek Wójta zwykłych postępowań sprawdzających, wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa pracownikom.