Mateusiak Henryk

Sekretarz Gminy Czemierniki
telefon:

83 351-34-54 wewn. 17
83 351-34-55 wewn. 17
faks:

83 351-30-31załatwianie spraw:

Urząd Gminy Czemierniki
piętro, pokój nr 10e-mail:

sekretarz@czemierniki.eu

Zakres czynności:

1) wykonywanie zadań w zakresie upoważnienia i polecenia służbowego udzielonego przez Wójta,
2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, warunków i dyscypliny pracy,
3) opracowanie projektów dokumentów organizacyjnych,
4) nadzorowanie i kontrolowanie sposobu rozpatrywania skarg, wniosków oraz terminowe i prawidłowe załatwianie spraw interesantów,
5) przygotowanie ocen, informacji i sprawozdań,
6) koordynowanie i nadzorowanie opracowania projektów uchwał i sprawozdań przedkładanych Radzie Gminy,
7) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
8) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Referatem ds. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,
9) koordynowanie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
10) zatwierdzanie do wypłaty łącznie ze Skarbnikiem Gminy kwot wydatków sprawdzonych merytorycznie przez upoważnionych do tego pracowników,
11) koordynowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej,
12) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
13) zapewnienie prawa dostępu do informacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.),
14) przyjmowanie interesantów zgłaszających uwagi i wnioski,
15) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
16) wykonywania czynności wynikających z obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracowników,
17) koordynowanie współpracy Urzędu z jednostkami organizacyjnymi gminy,
18) prowadzenie spraw kadrowych kierowników jednostek organizacyjnych,
19) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
20) współdziałanie z radcą prawnym w zakresie obsługi prawnej Urzędu.