Gminny Program Rewitalizacji

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Wójt Gminy Czemierniki ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w załączniku do uchwały nr XXXIV/195/2018 Rady Gminy Czemierniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i uchwałą nr XXXVI/199/2018 w z dnia 31 sierpnia 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Czemierniki w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach opracowanego i realizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2017-2023 oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Czemierniki w zakresie rewitalizacji. W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 8 do 17 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli urzędu gminy w Czemiernikach, Rady Gminy w Czemiernikach, mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz organów władzy publicznej oraz innych grup społecznych i przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał od 5 listopada 2018 roku do dnia 7 grudnia 2018 roku włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dostarczenie go w następujący sposób:
1) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki
2) bezpośrednio w Urzędzie Gminy Czemierniki w godzinach pracy urzędu, tj.: od 8:00-16:00.
Formularze zgłoszeniowe nie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Czemierniki. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Czemierniki.
Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
1) nie podpisane,
2) złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony.

/-/ Krystyna Dobrowolska
Wójt Gminy

Załączniki:
1. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji ( po wprowadzonych zmianach).
2. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI (PDF)

Projekt uchwały Rady Gminy Czemierniki w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (PDF)

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Czemierniki z dnia 17 maja 2018 r. – o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czemierniki na lata 2017-2023

Raport z konsultacji społecznych zmiana projektu GPR (pdf, 72 KB)

Obwieszczenie Wójta Gminy Czemierniki (pdf, 214 KB)

Gminny Program Rewitalizacji Gmina Czemierniki – PROJEKT (pdf, 7,5 MB)

Uchwała NR XXVI/152/2017 Rady Gminy Czemierniki z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czemierniki na lata 2017-2023

 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czemierniki na lata 2017-2023


Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czemierniki na lata 2017-2023 (PDF, 7 MB)

(załacznik do uchwały Nr XXIV/145/2017 Rady Gminy Czemierniki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czemierniki na lata 2017 – 2023


Szanowni Państwo!
W związku z trwającymi pracami nad utworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czemierniki na lata 2017-2023 Wójt Gminy Czemierniki zaprasza do zgłaszania własnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. W uzasadnionych przypadkach przedsięwzięcia mogą być realizowane poza wyznaczonymi obszarami rewitalizacji. Warunkiem jest jednak dokładne uzasadnienie przedsięwzięcia, wykazanie efektywności oddziaływania danego projektu na obszar rewitalizacji oraz realizację celów programu.
Cele Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czemierniki na lata 2017-2023 zostały określone w następujący sposób:

Jednocześnie przypominamy, że rewitalizacja to nie remont! Celem rewitalizacji nie jest to, aby było ładniej. Celem rewitalizacji jest pobudzenie/uruchomienie mechanizmów rozwojowych, które sprawią, że nawet po zakończeniu interwencji, obszar będzie się nadal rozwijał. Niezbędnym elementem procesów rewitalizacyjnych jest prowadzenie działań o charakterze społecznym, ukierunkowanym na mieszkańców danego obszaru.
O dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych będzie można ubiegać się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, jeżeli projekty te wynikają z programu rewitalizacji, tzn. są zaplanowane w programie  i ukierunkowane na osiągnięcie jego celów.
Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne należy zgłaszać w formie Kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych (do pobrania poniżej). Przed ich wypełnieniem należy zapoznać się z zasadami określonymi w Regulaminie naboru propozycji projektów/przedsięwzięć w ramach przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czemierniki  na lata 2017-2023.
Istniej możliwość zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do Listy A – Listy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (mających charakter kluczowy dla osiągnięcia założonych celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji) i/lub do Listy B – Listy pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Wypełnione karty można składać:
1.Pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy : Czemierniki 21-306, ul. Zamkowa 9.
2.Bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy.
3.Za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: gmina@czemierniki.eu

Termin składania kart:
1.W terminie od dnia 14 lutego 2017 r. do dnia 21 lutego 2017 r.
2.Decydująca dla zachowania powyższych terminów jest data wpływu karty do Urzędu Gminy lub moment dostarczenia drogą elektroniczną.

Pliki do pobrania:

 ROZPOCZYNAMY PRACĘ NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI!

Nowe ramy prawne (ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777) stanowią początek procesu zmiany dotychczasowego postrzegania rewitalizacji wyłącznie jako procesu budowlanego realizowanego
z pominięciem kompleksowej diagnozy sytuacji danego obszaru oraz czynników społecznych. W nowym ujęciu rewitalizacja rozumiana jest jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony
w sposób kompleksowy, tj. poprzez działania o charakterze zintegrowanym na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Owi interesariusze rewitalizacji to mieszkańcy gminy, w tym przede wszystkim mieszkańcy obszarów rewitalizacji, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, a także lokalne organizacje pozarządowe.

Aktualne podejście zakłada prowadzenie rzetelnej diagnozy problemów obserwowanych na danym obszarze, świadome wyznaczanie celów, jak również formułowanie realnych działań na rzecz poprawy sytuacji na obszarze kryzysowym. W celu właściwego zaplanowania skutecznego procesu rewitalizacji niezbędne jest przeprowadzenie analizy gminy w zakresie występowania na jej terenie zjawisk, procesów i problemów w sferach: społecznej, przestrzennej, gospodarczej, a także ich zróżnicowania. Każde z tych działań ma być ponadto realizowane z udziałem społeczności lokalnej, bowiem rewitalizacja ma w pierwszej kolejności służyć poprawie jakości życia mieszkańców.

Praca nad GPR będzie składała się z 2 etapów:

ETAP I

DIAGNOZA GMINY CZEMIERNIKI  I WYZNACZENIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH ORAZ OBSZARÓW REWITALIZACJI

ETAP II

OPRACOWANIE „GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY CZEMIERNIKI NA LATA 2016-2023”

ETAP 1 opracowywania GPR obejmie:

  • Diagnozę i charakterystykę Gminy Czemierniki wraz wytypowaniem obszarów, które będą podlegały szczegółowemu badaniu
  • Delimitację obszarów zdegradowanych – analiza wskaźnikowa
  • Delimitację obszarów rewitalizacji wraz z uzasadnieniem i częścią graficzną

Delimitacja obszarów zdegradowanych zostanie przeprowadzona na podstawie zgromadzonych danych z zakresu demografii, rynku pracy, polityki społecznej, bezpieczeństwa, działalności gospodarczej i innych niezbędnych do wyznaczenia wartości wskaźników w sferach: społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Obszary zdegradowane oraz propozycje terenów do rewitalizacji w Gminie Czemierniki  zostaną wytypowane w oparciu o pogłębioną analizę wskaźnikową, która pozwoli wyłonić fragmenty gminy, gdzie obserwuje się szczególną koncentrację negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.
Zebranie i rzetelne opracowanie bogatego i aktualnego materiału empirycznego będzie stanowić źródło wiedzy, które w dalszej perspektywie przyczyni się do wypracowania kompleksowych rozwiązań w zakresie wyprowadzania obszarów zdegradowanych z kryzysu. Diagnoza stosunków społeczno-gospodarczych obejmująca w szczególności pogłębioną analizę kwestii społecznych, pozwoli na zaplanowanie działań rewitalizacyjnych o kompleksowym charakterze i oddziaływaniu. Zgromadzona wiedza pozwoli zaprojektować działania rewitalizacyjne, które będą spójne z problemami zdiagnozowanymi na obszarach rewitalizacji oraz komplementarne z dokumentami strategicznymi i planistycznymi.

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI: ANKIETA

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 Wójt Gminy Czemierniki informuje, że w dniach 10-26.08.2016 r. na ternie Gminy Czemierniki przeprowadzone zostanie badania ankietowe wśród mieszkańców gminy.
Wyniki badań posłużą do opracowania Gminnego Program Rewitalizacji, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wizerunku gminy, odbudowę więzi lokalnych, a także przywrócenie ładu przestrzennego oraz ożywienie gospodarcze gminy. Zmiany zachodzące w efekcie realizacji programu będą polegać przede wszystkim na rozwiązaniu zaistniałych problemów społecznych i gospodarczych koncentrujących się na określonym terenie. Chcemy, aby zmiany te w największym stopniu odpowiadały potrzebom mieszkańców, dlatego też zdecydowaliśmy się poprosić Państwa o bezpośrednią opinię. Badanie ma na celu zebraniu opinii na temat aktualnego stanu gminy oraz wytypowanie obszarów, które najbardziej wymagają działań rewitalizacyjnych.
Ankiety skierowane są do mieszkańców Gminy Czemierniki.
Prosimy o życzliwe przyjęcie i zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do czynnego udziału w badaniu ankietowym. Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie podzielić się Państwo swoją opinią i oczekiwaniami.
Ankieta również dostępna jest na stronie internetowej – link do ankiety

WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO

W związku z przystąpieniem przez Gminę Czemierniki do opracowania Diagnozy zjawisk społeczno-gospodarczo-przestrzennych gminy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji, dla których opracowany zostanie Gminny Program Rewitalizacji w dniach od 10 sierpnia 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r. przeprowadzone zostało badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych problemów, zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań rewitalizacyjnych.

Formularz ankiety zawierał pytania, dotyczące oceny sytuacji w gminie w sferach: społeczno-gospodarczej oraz technicznej. Pytania miały charakter zamknięty
z możliwością wyboru jednej lub kilku podanych odpowiedzi. Dodatkowo zamieszczone zostało dwa pytania otwarte dotyczące innych sugestii i uwag interesariuszy, związanych z planowaną rewitalizacją.

W badaniu ankietowym udział wzięło łącznie 90 osób, w tym 31 wypełniło ankietę w formie elektronicznej (za pomocą umieszczonego na stronie www Gminy Czemierniki formularza on-line) oraz 59 w formie tradycyjnej – papierowej. Wśród najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców propozycji czy sugestii są m.in.: renowacja zdegradowanych obiektów zabytkowych stanowiących niewykorzystany potencjał gminy, zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej, rozwój przedsiębiorczości, stworzenie bazy turystycznej, rozwój oferty spędzania wolnego czasu. Ankietowani wskazywali, że pozytywne efekty może przynieść także promowanie rożnych form samozatrudnienia oraz wspieranie aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców.

Szczegółowe zestawienie wyników przeprowadzonej ankiety:

raport-z-badania-ankietowego

Informacja Wójta Gminy Czemierniki

Informuję, że na XIX sesji Rady Gminy Czemierniki w dniu 6 grudnia 2016 r. została uchwalona uchwała Nr XIX/116/2016 r. Rady Gminy Czemierniki z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Czemierniki.

Pliki do pobrania:

 

Raport z konsultacji społecznych projektu GPR