Wznowienie działalności

1. Podstawa prawna:
– rozdział 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584)
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz.783)

2. Miejsce załatwienia sprawy:
parter, pokój Nr 2 – Waldemar Kozak – kierownik referatu,
tel. 83 3513003 wewn. 11
tel. 83 3513454 wewn. 11
waldek@czemierniki.eu

3. Wymagane dokumenty:
1) Wniosek (formularz CEIDG-1) o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodny z obowiązującym wzorem dostępny jest na stronie Ministerstwa Rozwoju), zaznaczając w pkt 01 Rodzaj wniosku: 4 – wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej.

Druki wniosku CEIDG-1 są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, CEIDG  oraz można je otrzymać  we wszystkich urzędach gmin.

2) Dokument tożsamości.

4. Sposób załatwienia sprawy:

  1. Wypełnij i złóż wniosek.
  2. Pracownik urzędu potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształci go w formę dokumentu elektronicznego, który prześle do CEIDG.
  3. System CEIDG przekaże wniosek CEIDG-1 do właściwego Urzędu Skarbowego, oddziału ZUS/KRUS oraz do GUS.
  4. Wejdź na stronę www.ceidg.gov.pl – baza przedsiębiorców, tam znajdziesz swój wpis.

5. Informacje dodatkowe:

Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej jest zobowiązany dokonać zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
Niezgłoszenie wznowienia działalności – przed upływem 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej – skutkuje wykreśleniem wpisu z CEIDG.

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej do CEIDG można złożyć w następujący sposób:
Dla osób dysponujących bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP bezpośrednio, elektronicznie do CEIDG, przy wykorzystaniu zamieszczonego w CEIDG kreatora lub aktywnego formularza.
Dla osób nie posiadających bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP:

  • elektronicznie do CEIDG – w ciągu 7 dni należy zgłosić się do dowolnego urzędu gminy w Polsce w celu podpisania wcześniej wysłanego wniosku (Uwaga: czas realizacji wniosku rozpoczyna się w momencie jego podpisania). Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy,
  • w formie papierowej, osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym urzędzie gminy w Polsce. Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy lub pełnomocnika,
  • listem poleconym przesłanym do dowolnego urzędu gminy w Polsce (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).
    Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

6. Termin załatwiania sprawy:
jeden dzień roboczy

7. Opłaty:
Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.

17,00 zł – upoważnienie, jeżeli wnioskodawca nie składa wniosku osobiście (patrz informacje dodatkowe).
Wpłaty można dokonywać:
•    w kasie Urzędu Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki,
•    przelewem na konto Urzędu: BS Radzyń Podlaski O. Czemierniki 81 8046 1025 2002 0300 1658 0001

8. Tryb odwołania:
Czynność organu gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Pliki do pobrania: