Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

1. Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)
– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018, poz. 2466)

2. Miejsce załatwienia sprawy:
parter, pokój Nr 7 – Mariusz Sałaga – Inspektor,

tel. 83 3513003 wewn. 18
tel. 83 3513454 wewn. 18
mariusz@czemierniki.eu

3. Wymagane wnioski:
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

4. Wymagane załączniki:
– faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
– oświadczenie o użytkowanych gruntach
– numer w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

5. Dokumenty do wglądu:
– umowy dzierżawy w przypadku osób będących posiadaczem zależnym gruntów

Inne: na żądanie organu w trakcie postępowania

6. Termin załatwiania sprawy:
Składanie wniosków od 1 do ostatniego dnia lutego lub od 1 do 31 sierpnia danego roku.
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego w przypadku wniosków złożonych w lutym nastąpi w dniach od 1 do 30 kwietnia, w przypadku wniosków złożonych w sierpniu wypłata nastąpi w dniach od 1 do 31 października w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Wnioskodawcy

7. Opłaty:
brak

8. Tryb odwołania:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Czemierniki w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

9. Uwagi:
Zwrot podatku przysługuje z tytułu posiadania gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Czemierniki.
W przypadku gdy grunty stanowią współwłasność zwrot podatku przysługuje temu współwłaścicielowi, w stosunku do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę we wniosku (nie dotyczy współmałżonków).

Pliki do pobrania: