Karczmarz Anna

Inspektor ds. księgowości budżetowej
telefon:
 
83 351-30-03 wewn. 18
83 351-34-54 wewn. 18
83 351-34-55 wewn. 18
faks:
 
83 351-30-31
 
 
 
załatwianie spraw:
 
Urząd Gminy Czemierniki
parter, pokój nr 7
 
 
 
e-mail:
 
anna@czemierniki.eu
Zakres czynności:
 1. Sporządzane list płac: wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, gminnej Biblioteki Publicznej, osób pracujących na podstawie umów: zlecenia i o dzieło, wypłat z tytułu inkasa podatków i opłaty targowej oraz sporządzanie przelewów bankowych w tym zakresie;
 2. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników UG i GBP i członków ich rodzin oraz zleceniobiorców tj. zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń, sporządzanie i wysyłanie raportów i deklaracji, naliczanie i terminowe odprowadzanie składek do ZUS;
 3. prowadzenie dokumentacji z zakresu zasiłków chorobowych, wypadkowych i macierzyńskich płatnych ze środków ZUS oraz sporządzanie list wypłat tych zasiłków;
 4. Sporządzanie dokumentów do wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
 5. Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy pracowników, zleceniobiorców i wykonawców), naliczanie, potrącanie i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;
 6. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców;
 7. Prowadzenie spraw z zakresu dobrowolnych ubezpieczeń pracowników (potrącanie i przelewy składek);
 8. Sporządzanie sprawozdań z wynagrodzeń i czasu pracy;
 9. Wydawanie zaświadczeń z zakresu wynagrodzeń;
 10. Sporządzanie list wypłat i sporządzanie przelewów bankowych: miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diet radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy;
 11. Sporządzanie list wypłat dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 12. Naliczanie ryczałtów na paliwo dla pracowników UG korzystających z prywatnego samochodu do celów służbowych;
 13. Prowadzenie spraw związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. sporządzanie deklaracji i odprowadzanie składek;
 14. Opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu z zakresu wynagrodzeń;
 15. Prowadzenie spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UG i GBP: naliczanie i korekta odpisu, wypłata świadczeń, prowadzenie ewidencji księgowej Funduszu oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań Funduszu;
 16. Prowadzenie ewidencji księgowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czemiernikach oraz sporządzanie sprawozdań finansowych w tym zakresie;
 17. Przedkładanie informacji dotyczących wprowadzania zmian w budżecie gminy z zakresu prowadzonych zadań;
 18. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta i Kierownika Referatu.