Inwestycje 2021

„Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 102079L w miejscowości Bełcząc  od km 2+175 do km  2+909, odcinek dł. 734,00 mb.” 

31 sierpnia 2021 r. odbył się odbiór prac związanych z realizacją zadania „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 102079L w miejscowości Bełcząc  od km 2+175 do km  2+909, odcinek dł. 734,00 mb.”

Wykonawcą prac była firma:  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A., ul. 11 Listopada170, 21-200 Parczew

Modernizację ( przebudowę)  drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bełcząc od km 2+17 do km 2+909 dofinansowano ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego, którego dysponentem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Kwota dotacji wyniosła 100 000,00 zł brutto

Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót – 235 239,96 zł brutto

 

 


Remont drogi powiatowej nr 1246L Czemierniki – Świerże od km 3+972 do km 4+302 odcinek dł. 3,08 km

Droga powiatowa 1246L Czemierniki – Świerże o długości 3,08 km została wyremontowana przy współpracy Powiatu Radzyńskiego i Gminy Czemierniki.

W ramach inwestycji wykonano:

– Wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/32,5 mm ( na odcinku 400,00 m)

– Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno – asfaltową w ilości 75 kg/m2

– Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno asfaltowej w ilości 100 kg/m2

– Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy gruntowych

Koszt inwestycji to 841 181,60 zł w tym z budżetu gminy 420 590,80 zł.

Wykonawcą była firma Fedro z Otwocka.