Drugi przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drzewa na pniu

Wójt Gminy Czemierniki ogłasza drugi przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drzewa na pniu.

1. Opis przedmiotu przetargu:

sprzedaż drzewa na pniu wraz z uporządkowaniem terenu, w tym usunięcie drzew w miejscowości Bełcząc, obręb ewidencyjny Bełcząc działka nr 3128,- stanowiąca pas drogi gminnej wewnętrznej, wg poniższego zestawienia:

– dąb szypułkowy – szt. 5 o grubiźnie 10,75 m3  z tego tartaczne 6,45 m3, opałowe 4,30 m3,

tartaczne – WD II klasa grubości po 401 zł netto plus 23% VAT,

opałowe – S4 po 112 zł netto plus 8% VAT.

– Świerk pospolity – szt. 1 o grubiźnie 1,60 m3 z tego tartaczne 1,60 m3,

tartaczne –  WD II klasa grubości po 201 zł netto plus 23% VAT,

– grab pospolity – szt. 1 o grubiźnie 0,95 m3 z tego opałowe 0,95 m3,

opalowe – S4 po 112 zł netto plus  8% VAT.

 1. Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.
 2. Wójt Gminy Czemierniki posiada stosowne zezwolenie na wycinkę w/w drzew.
 3. Oferent zobowiązany jest na własny koszt ściąć drzewa i po przeprowadzeniu w/w prac zobowiązany jest do usunięcia drewna na własny koszt i ryzyko.
 4. Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu w obrębie wycinanych drzew.
 5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na zakup drewna na pniu – miejscowość Bełcząc” w sekretariacie Urzędu Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, w terminie do 08 czerwca 2020 r. do godz. 1100.
 6. Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.
 7. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto.
 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 czerwca 2020 r. o godz. 1115 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czemierniki.
 9. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
 10. Wszelkie koszty koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi Oferent, w szczególności koszty:

– zabezpieczenia i oznakowania terenu przyległego na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi,

– wpłaty odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu lub osobom trzecim,

– uprzątnięcie terenu w obrębie wycinanych drzew ( w tym ściętych drzew i gałęzi).

 1. Oferenci przed złożeniem oferty obowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 2. Ogłaszający przetarg uzna za nieważne ofert niespełniające wymogów ogłoszenia.
 3. Wszelkich wyjaśnień udziela Pan Krzysztof Ostaszewski, tel. 83 351 30 03 wew. 22, e-mail krzysztof@czemierniki.eu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 800 do 1500.

Załączniki do oferty:

 1. Formularz ofertowy Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy Wzór umowy