Informacja o zmianie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czemierniki dnia 27.04.2020r.

Wójt Gminy Czemierniki

Informacja o zmianie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a, art. 6k ust. 1, 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 1579)
Rada Gminy uchwaliła, co następuje:

§ 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Czemierniki
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.
§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13,00 zł od
jednego mieszkańca miesięcznie.
2. Określa się podwyższone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa
w ust. 1, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny w wysokości 52,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie.
§ 3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych w wysokości 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca
zamieszkującego nieruchomość.
§ 4. 1. Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zbieranymi
selektywnie – odbieranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady
komunalne:
1) za pojemnik o pojemności 60 l – w wysokości 3,17 zł;
2) za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 6,35 zł;
3) za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 12,70 zł;
4) za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 58,20 zł;
5) za pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 370,36 zł.
2. Określa się podwyższone miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
właściciel nieruchomości niezamieszkanej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny:
1) za pojemnik o pojemności 60 l – w wysokości 12,68 zł;
2) za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 25,40 zł;
3) za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 50,80 zł;
4) za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 232,80 zł;
5) za pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 1481,44 zł.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Osoby posiadające kompostownik mogą skorzystać ze zniżki, składając nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W/w zniżka będzie uwzględniona od miesiąca maja 2020r. pod warunkiem, że nowe deklaracje za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną złożone najpóźniej do dnia 10 czerwca 2020 r.

Jednocześnie zawiadamiamy, że termin płatności ostatniej VI raty został przesunięty z 31 grudnia na dzień 15 grudnia .

Wójt Gminy