Informacja dla mieszkańców Gminy Czemierniki

Do dnia 20.12.2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, przy Pl. Potockiego 1 w pokoju nr 17 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych  projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowany w ramach modernizacji tej ewidencji. Projekt dotyczy obrębów ewidencyjnych: Czemierniki I, Czemierniki II, Czemierniki III i Wygnanów położonych w jednostce ewidencyjnej Czemierniki w powiecie radzyńskim.

Podstawowymi elementami ww. projektu są mapa ewidencyjna oraz rejestr gruntów.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

informacja