Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 26.04.2019r.

Unieważnia się zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa łamanego i pospółki naturalnej z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych ogłoszone w dniu 26.04.2019r.

UZASADNIENIE

W ramach postępowania wpłynęło cztery oferty w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie,
z których wybrano najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki udziału w postępowaniu na kwotę 116.606,25 zł brutto.
W dniu 20.05.2019r. wybrana firma zrezygnowała z podpisania umowy.
W związku z powyższym postanowiono unieważnić zapytanie ofertowe ponieważ cena kolejnej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wójt Gminy
/-/ Arkadiusz Filipek