Informacja w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim na kadencję 2020 – 2023

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim informuje, że w 2019 roku zostaną przeprowadzone wybory ławników do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim na kadencję 2020 – 2023.
Wybory ławników przygotowują i przeprowadzają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością sądu, najpóźniej w październiku 2019 roku.


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2/ jest nieskazitelnego charakteru,
3/ ukończył 30 lat,
4/ jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka
w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5/ nie przekroczył 70 lat,
6/ jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7/ posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:
1/ osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2/ osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3/ funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4/ adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5/ radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6/ duchowni,
7/ żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8/ funkcjonariusze Służby Więziennej,
9/ radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin uprawnione podmioty, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku:
1/ prezesi właściwych sądów,
2/ stowarzyszenia,
3/ inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4/ co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (do pobrania w urzędzie gminy lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.gov.pl/sprawiedliwosc lub na stronie Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim www.radzyn.sr.gov.pl

Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

– aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (art. 162 § 3 usp) – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa;

– imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa 50 obywateli.

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenia lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszty opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 1. Przepisy regulujące status prawny ławników i tryb ich wyboru:
  1/ Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 52
  – tekst: Dział IV Rozdział 7 – „Ławnicy”
  2/ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu
  postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników
  oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693) – tekst