Program MKiDN „Groby i cmentarze wojenne w kraju”

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie informuje o możliwości aplikowania do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie publiczne i niepubliczne, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Wnioski należy składać do dnia 29 marca 2019 r. z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.

W naborze do programu jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie dwa wnioski.

Program realizowany jest wyłącznie w trybie jednorocznym.

Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi warunkujące udział w tegorocznym naborze określa regulamin. Regulamin oraz pozostałe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej MKiDN pod linkiem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php