3.02.2019 r. – wybory uzupełniające

Powiększ obrazwybory

ZARZĄDZENIE NR 271 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czemierniki

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754,1000 i 1349) zarządza się, co następuje
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Czemierniki w jednomandatowym okręgu
wyborczym Nr 3, w którym wybierany będzie jeden radny.
§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę dnia 3 lutego 2019 r.
§ 3. Terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do
zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania
czynności wyborczej
Treść czynności wyborczej
do 10 grudnia 2018 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Czemiernikach.
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego.
do 20 grudnia 2018 r.- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Białej Podlaskiej kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Czemiernikach.
do 27 grudnia 2018 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej Gminnej Komisji Wyborczej w Czemiernikach.
do 31 grudnia 2018 r.
do godz. 24.00
- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Czemiernikach list kandydatów na radnego.
do 4 stycznia 2019 r.- zgłaszanie kandydatów do składu Obwodowych Komisji Wyborczych .
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze, granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej.
do 14 stycznia 2019 r.- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Czemiernikach numerów dla
zarejestrowanych list kandydatów.
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej obwodowych
komisji wyborczych;
- sporządzenie w Urzędzie Gminy Czemierniki spisu wyborców.
do 21 stycznia 2019 r.- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych.
- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Czemiernikach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego.
do 25 stycznia 2019 r.- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
1 lutego 2019 r.
o godz. 2400
- zakończenie kampanii wyborczej.
2 lutego 2019 r.- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców.
3 lutego 2019 r.
w godz. 7.00-21.00
- przeprowadzenie głosowania.