Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Powiększ obrazLOGO GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czemiernikach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

I. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach, ul. Zamkowa 21, 21-306 Czemierniki

II. Forma zatrudnienia
umowa na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem
1. Wymagania niezbędne:


– wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 r. poz. 1508) tj.: spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie.

– posiada obywatelstwo polskie,
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, d) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego,
b) znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kodeksu postępowania administracyjnego
c) sprawna obsługa komputera,
d) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
e) prawo jazdy kat. B,
f) odporność na stres, odpowiedzialność, asertywność, systematyczność.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
b) świadczenie pracy socjalnej;
c) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych podopiecznych, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
d) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
e) współpraca i współdziałanie z innymi jednostkami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych;
f) realizowanie zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys zawodowy (CV).
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje zawodowe.
4. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego.
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
7. Zgoda o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach z siedzibą przy ul. Zamkowej 21 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”.
Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

VI. Termin, sposób i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czemiernikach przy ul. Zamkowej 21 w zaklejonej kopercie lub pocztą tradycyjną na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do dnia 25.10.2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów). Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czemiernikach https://gopsczemierniki.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Czemiernikach.

VII. Inne informacje
1. Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach z siedzibą przy ul. Zamkowej 21.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i c ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania aplikacji, po tym czasie oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.
6. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
7. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i złożą komplet dokumentów w wyznaczonym terminie, zostaną poinformowani o terminie dalszej rekrutacji. Kandydatury osób, które nie będą posiadały uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego nie będą brane pod uwagę.
8. Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
9. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy (PDF)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czemiernikach
Agnieszka Grochowska-Paśnik