Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Powiększ obrazOgłoszenie logo

Wójt Gminy Czemierniki ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w załączniku do uchwały nr XXXIV/195/2018 Rady Gminy Czemierniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Czemierniki w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach opracowanego i realizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2017-2023 oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Czemierniki w zakresie rewitalizacji.


W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 8 do 15 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli urzędu gminy w Czemiernikach, Rady Gminy w Czemiernikach, mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych.
Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał od 5 lipca 2018 roku do dnia 31 lipca 2018 roku włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dostarczenie go w następujący sposób:
1) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki
2) bezpośrednio w Urzędzie Gminy Czemierniki w godzinach pracy urzędu, tj.: od 8:00-16:00.
Formularze zgłoszeniowe nie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Czemierniki. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Czemierniki.
Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
1) nie podpisane,
2) złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony.

Wójt Gminy
/-/ Krystyna Dobrowolska

Załączniki:
1. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.
2. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.