Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Powiększ obrazLOGO GOPS

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEMIERNIKACH ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

I. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach, ul. Zamkowa 21, 21-306 Czemierniki

II. Forma zatrudnienia
umowa na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1769) tj:
dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub dyplom ukończenia do dnia 31.12.2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.
b) obywatelstwo polskie,
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, d) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego,
b) znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kodeksu postępowania administracyjnego
c) sprawna obsługa komputera,
d) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
e) prawo jazdy kat. B,
f) odporność na stres, odpowiedzialność, asertywność, systematyczność.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
b) świadczenie pracy socjalnej;
c) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych podopiecznych, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
d) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
e) współpraca i współdziałanie z innymi jednostkami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych;
f) realizowanie zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny,
2. Życiorys zawodowy (CV),
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje zawodowe,
4. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922)”
7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

VI. Termin, sposób i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czemiernikach przy ul. Zamkowej 21 w zaklejonej kopercie lub pocztą tradycyjną na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do dnia 25.05.2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów). Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czemiernikach https://gopsczemierniki.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Czemiernikach.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i złożą komplet dokumentów w wyznaczonym terminie, zostaną poinformowani o terminie dalszej rekrutacji. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone po upływie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy o pracę z wyłonionym kandydatem.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czemiernikach
Agnieszka Grochowska-Paśnik