ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Powiększ obraz

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach ogłasza ponowny nabór na stanowisko asystenta rodziny.

1. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna

2. Miejsce świadczenia usług: Gmina Czemierniki

3. Wymagania niezbędne:

zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) obywatelstwo polskie
b) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
d) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Wymagania pożądane:
1) prawo jazdy kat. B
2) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przepisów o ochronie danych osobowych,
3) umiejętność prowadzenia pracy z rodziną, umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, odporność na stres
4) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
5) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, we współpracy z członkami rodziny i pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy;
2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi;
4) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
5) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
6) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
8) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku
9) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

6. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje
d) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
e) oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na powyższym stanowisku
f) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona
g) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz własnoręcznie podpisane.

7. Termin, sposób i miejsce składania wymaganych dokumentów.
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny” w terminie do 20 marca 2018r. do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czemiernikach ul. Zamkowa 21 21-306 Czemierniki.
Na rozmowę zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełniają wymagania określone w pkt. 3 i dostarczyli komplet dokumentów.

Czemierniki, 06.03.2018r.

Agnieszka Grochowska-Paśnik
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czemiernikach