„Rozbudowa i przebudowa Gminnego Publicznego Przedszkola w Czemiernikach” (galeria)

Powiększ obraz

„Rozbudowa i przebudowa Gminnego Publicznego Przedszkola w Czemiernikach”

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa (modernizacja) Gminnego Publicznego Przedszkola w Czemiernikach wraz z wyposażeniem. Infrastruktura wykorzystywana będzie do poprawy dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat, dla łącznej liczby 80 dzieci. Grupą docelową stanowić będą dzieci w wieku 3-4 lata oraz rodzice/opiekunowie prawni dzieci. Kluczowym rezultatem projektu będzie podniesiony poziom dostępności do infrastruktury przedszkolnej i wysokiej jakości wczesnej edukacji przedszkolnej. W ramach projektu zostały przewidziane zadania związane z rozbudową, przebudową (modernizacją) istniejącego obiektu przedszkolnego oraz zakup niezbędnego wyposażenia, wspomagającego pracę z dziećmi niepełnosprawnymi, ułatwiając funkcjonowanie wśród rówieśników, wpływającego na zwiększenie atrakcyjności procesu edukacyjnego. Zostaną zastosowane rozwiązania mające na celu przygotowanie przedszkola do świadczenia usług w zakresie dwóch kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje informatyczne. Dla poprawy bezpieczeństwa zamontowana zostanie instalacja systemu monitoringu i zabezpieczenia infrastruktury edukacyjnej wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń. Na potrzeby podejścia zindywidualizowanego do użytkowników infrastruktury, w szczególności dla dzieci mających trudności z nawiązywaniem kontaktów z powodu zaburzeń mowy zostanie przygotowane oddzielne pomieszczenie logopedyczne.
Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna.