Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Powiększ obrazLOGO GOPS

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

I. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach ul. Zamkowa 21, 21-306 Czemierniki

II. Informacje ogólne:

1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro netto i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom.
2. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu „Zamawiający” – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach.
3. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu „Wykonawca” – należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
4. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
8. Zamawiający przyjmuje oferty częściowe.
9. Finansowanie przedmiotu zamówienia – nie dotyczy
10. Osobą do kontaktowania się z Zamawiającym jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr tel. (83)3513078.

III. Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi u pięciorga dzieci.

IV. Rodzaj zamówienia: usługi

V. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
1) świadczenie terapii logopedycznej u pięciorga dzieci (w tym czworo z autyzmem i jedno z opóźnionym rozwojem psychoruchowym) w łącznym wymiarze 39 godzin miesięcznie;
2) świadczenie terapii pedagogicznej u czworga dzieci (troje z autyzmem i jedno z opóźnionym rozwojem psychoruchowym) w łącznym wymiarze 22 godzin miesięcznie;
3) świadczenie terapii psychologicznej u dwojga dzieci (z autyzmem) w łącznym wymiarze 8 godzin miesięcznie;
4) świadczenie terapii integracji sensorycznej u czworga dzieci (z autyzmem) w łącznym wymiarze 18godzin miesięcznie;

VI. Ogólny zakres wykonywanych czynności: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w §2 pkt 1 lit. a oraz w § 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) tj.:
1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: samoobsługa, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji,
2) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) – współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

VII. Kryterium wyboru oferty: cena – 100%

VIII. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2018 – grudzień 2018

IX. Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze:
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek:
– szpitalu psychiatrycznym
– jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
– placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym
– ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym
– zakładzie rehabilitacji.
3. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; b) kształtowania nawyków celowej aktywności;
c) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

X. Wymagana dokumentacja:
1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do wykonywania wymienionych zawodów, o których mowa w pkt IX ppkt 1,
3. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt IX ppkt 2,
4. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie i doświadczenie, o których mowa w pkt IX ppkt 3.

XI. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich.
3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
5. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
6. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.
7. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę.

XII. Sposób i termin złożenia oferty:
1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czemiernikach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2018r., osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską (liczy się data wpływu, a nie wysłania).
3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.
XIII. Ocena ofert i kryteria:
1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
3. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów.
4. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1 godzinę usługi.
5. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Czemierniki, 11.01.2017r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czemiernikach
Agnieszka Grochowska-Paśnik

zapytanie ofertowe SUO 2018