Ogłoszenie o konkursie

                                                                                                          Czemierniki, dnia 07.01.2019 r.

Wójt Gminy Czemierniki

Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki 

działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

 

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku.

 1. Konkurs ofert dotyczy wspierania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 • 1) Celem wykonania zadania w pkt 1 powinno być:

– popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,

– organizacje zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,

– tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej, pod warunkiem ich realizacji na terenie Gminy Czemierniki.

 • 2) Na zlecanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zgodnie z uchwałą Nr III/23/2018 Rady Gminy Czemierniki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 przeznacza się kwotę 58.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
 • 3) Zadanie należy wykonywać sukcesywnie w roku 2019, od stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w umowie zawartej z wybranym oferentem. W trakcie wykonywania zadania zleconego oraz po jego realizacji Wójt Gminy ma prawo do kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, efektywności i rzetelności wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania przekazanych środków finansowych oraz sposobu prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
 1. Zasady przyznawania dotacji:
 • 1) Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższych zadań zostanie wybrana – przez Wójta Gminy Czemierniki – oferta najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w uchwale Nr II/13/2018 Rady Gminy Czemierniki z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Czemierniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6240). Wybranemu podmiotowi zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy. Złożenie oferty w konkursie nie jest równoczesne z przyznaniem dotacji.
 • 2) Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie gminy Czemierniki.
 • 3) Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 • 4) Do oferty należy dołączyć:

– aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta oraz umocowanie osób go reprezentujących,

– oświadczenie o nie prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

– umowę partnerską lub zaświadczenie o współpracy w przypadku projektów z udziałem partnera.

5) Wszystkie załączniki powinny być ponumerowane, podpisane przez osobę lub osoby uprawnione, opatrzone pieczęciami imiennymi, a w przypadku ich nie posiadania podpisane czytelnie z podaniem pełnionej funkcji, jeżeli przedkładane są w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie przez osobę lub osoby uprawnione.

6) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu prawnego są uprawnione do reprezentowania podmiotu, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

7) Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletnie, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji będą odrzucane.

 1. Oferty należy składać w terminie do 28 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy Czemierniki,
  ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, nr pok. 2 (Sekretariat Urzędu Gminy)  lub listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Czemierniki w roku 2019”. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Gminy lub data stempla pocztowego.
 2. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:
 • 1) możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,
 • 2) kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przedstawiona w ofercie,
 • 3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
 • 4) planowany przez oferenta udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 • 5) planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 • 6) sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 • 7) staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej.
 1. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki. Konkurs ma charakter jawny.
 2. W poprzednim roku Gmina Czemierniki realizowała zadanie tego samego rodzaju z zakresu „upowszechniania kultury fizycznej i sportu” na które przeznaczono w roku 2018 – 56.000 zł.

 

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki.

 

 

                                       Wójt Gminy

                                /-/ Arkadiusz Filipek