Rozporządzenie Wojewody w sprawie ASF

Powiększ obrazUrząd Wojewódzki

ROZPORZĄDZENIE NR 8 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, łukowskiego i radzyńskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017r. poz.1521), w związku z:
– wyznaczeniem w dniach 18, 19 i 20 lipca 2017 r. kolejno trzech ognisk choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach w powiecie radzyńskim, gmina Kąkolewnica, w miejscowościach Wygnanka i Kąkolewnica;
– wyznaczeniem 21 lipca 2017 r. oraz w dniach 3, 22, 23, 25 sierpnia 2017 r. ognisk afrykańskiego pomoru świń w powiecie bialskim, gmina Międzyrzec Podlaski w miejscowościach Bereza, Międzyrzec Podlaski, Sitno, Wysokie, Rogoźnica;
– wyznaczeniem 10 sierpnia 2017 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Michałówka w powiecie bialskim, gmina Biała Podlaska,
dla których obszar zapowietrzony i zagrożony przekracza granice jednego powiatu;
– obowiązkiem powiększenia obszaru zapowietrzonego, określonego w § 1 pkt 2 i zagrożonego, określonego w § 1 pkt 4 rozporządzenia Nr 6 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 3353),
zarządza się, co następuje:


§ 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń, o promieniu około 3 km wokół ognisk choroby wyznaczonych w miejscowościach Wygnanka, Kąkolewnica, Bereza, obejmujący teren gminy Kąkolewnica w powiecie radzyńskim i teren gminy Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zapowietrzonego określa się w sposób następujący:
a) od wschodu: granicę obszaru stanowi droga prowadząca w kierunku południowym z miejscowości Bereza do miejscowości Szóstka, do przecięcia z kanałem Wieprz-Krzna, kanał Wieprz–Krzna w kierunku zachodnim do granicy powiatu bialskiego, granica powiatu bialskiego z radzyńskim w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1123L;
b) od południa: granicę obszaru stanowi droga 1123L od granicy powiatu bialskiego i radzyńskiego w kierunku zachodnim do miejscowości Żakowola Stara, następnie droga lokalna w kierunku zachodnim do przecięcia z drogą krajową nr 19, droga krajowa 19 w kierunku południowym do przecięcia z lasem, następnie północny skraj lasu obejmujący miejscowość Zosinowo;
c) od zachodu: granicę obszaru stanowi wschodni skraj lasu od wysokości miejscowości Zosinowo w kierunku północnym do miejscowości Miłolas, obejmując miejscowość Miłolas, następnie droga z Miłolasu do ul. Północnej w Kąkolewnicy, ul. Północna, ul. Lipowa, ul. Długa, ul. Wierzbowa w tej miejscowości do drogi krajowej nr 19, droga krajowa nr 19 w kierunku miejscowości Grabowiec do skrzyżowania z drogą lokalną prowadzącą do miejscowości Przychody, obejmując całą miejscowość Grabowiec, następnie droga Grabowiec – Przychody do granicy powiatu radzyńskiego;
d) od północy: granicę obszaru stanowi granica powiatu radzyńskiego i bialskiego w kierunku wschodnim, przecinając skrzyżowanie z drogą Rzeczyca-Wygnanka, do styku z kanałem Wieprz-Krzna, następnie linia prostopadła do drogi Międzyrzec Podlaski – Bereza – Szóstka do przecięcia z tą drogą, obejmując całą miejscowość Bereza.

2) obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń, o promieniu około 3 km wokół ognisk choroby wyznaczonych w Międzyrzecu Podlaskim, Rogoźnicy, Sitnie i Wysokim, obejmujący teren gminy Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zapowietrzonego określa się w sposób następujący:
a) od wschodu: granicę obszaru stanowi rzeka Krzywula w kierunku południowym, obejmując całe miejscowości Zawadki i Rogoźnica, do przecięcia się tej rzeki z drogą krajową nr 2, droga krajowa nr 2 w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą 1013L, droga nr 1013L biegnąca w kierunku południowym aż do granicy gminy Drelów i Międzyrzec Podlaski, granica gmin Drelów i Międzyrzec Podlaski w kierunku zachodnim a następnie południowym aż do jej przecięcia z drogą prowadzącą przez las położony na południe od miejscowości Utrówka;
b) od południa: granicę obszaru stanowi droga prowadząca przez las położony na południe od miejscowości Utrówka w kierunku północno-zachodnim do granicy miasta Międzyrzec Podlaski, granica miasta Międzyrzec Podlaski w kierunku południowo-zachodnim a następnie północno-zachodnim;
c) od zachodu: granicę obszaru stanowi granica miasta Międzyrzec Podlaski w kierunku północnym do drogi krajowej nr 2, droga krajowa nr 2 w kierunku wschodnim do przecięcia z ciekiem wodnym biegnącym równolegle do drogi Międzyrzec Podlaski-Zaścianki, ten ciek wodny w kierunku północnym do zachodniego skraju lasu położonego na zachód od Rogoźnicy, zachodni skraj tego lasu w kierunku północnym do przecięcia z drogą nr 1010L, droga 1010L w kierunku północno-wschodnim, obejmując całą miejscowość Manie, do przecięcia się z północnym skrajem lasem położonego na północ od tej miejscowości;
d) od północy: granicę obszaru północny skraj lasu położonego na północ od miejscowości Manie w kierunku północno-wschodnim, droga gruntowa prowadząca do miejscowości Koszeliki w kierunku północno-wschodnim do drogi przebiegającej przez miejscowość Koszeliki, obejmując całą tą miejscowość, dalej linia prosta stanowiąca przedłużenie tej drogi gruntowej w kierunku północno-wschodnim do granicy powiatu bialskiego i łosickiego, granica powiatu bialskiego i łosickiego w kierunku wschodnim do przecięcia z rzeką Krzywula;
3) obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń, o promieniu około 3 km wokół ogniska choroby wyznaczonego w Michałówce, obejmujący na terenie gminy Biała Podlaska miejscowości: Lisy, Janówka, Młyniec, Michałówka oraz na terenie gminy Łomazy miejscowości: Wola Dubowska, Krasówka, Burwin w powiecie bialskim, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zapowietrzonego określa się w sposób następujący:
a) od wschodu: granicę obszaru stanowi wschodni skraj lasu położonego na zachód od
miejscowości Wola Dubowska;
b) od południa: granicę obszaru stanowi w kierunku zachodnim południowy skraj lasu położonego na zachód od miejscowości Wola Dubowska, następnie droga polna stanowiąca przedłużenie południowego skraju tego lasu w kierunku zachodnim a następnie południowym do drogi prowadzącej do miejscowości Krasówka, droga prowadząca do miejscowości Krasówka w kierunku południowo-zachodnim obejmując całą miejscowość Krasówka, droga Krasówka – Burwin w kierunku północno-zachodnim, obejmując całą miejscowość Burwin, następnie ta droga w kierunku zachodnim do granicy gminy Drelów i Łomazy;
c) od zachodu: granicę obszaru stanowi granica gmin Drelów i Łomazy w kierunku północno- zachodnim do przecięcia z granicą gminy Biała Podlaska, granica gmin Biała Podlaska – Drelów w kierunku północno-zachodnim do przecięcia z drogą Leszczanka – Młyniec, droga Leszczanka – Młyniec w kierunku północno-zachodnim do przecięcia z rzeką Danówka;
d) od północy: rzeka Danówka w kierunku wschodnim do rzeki Rutka, rzeka Rutka w kierunku północno-wschodnim do przecięcia z drogą nr 812, droga nr 812 w kierunku południowo- wschodnim do przecięcia z droga polną prowadzącą do wschodniego skraju lasu położonego na zachód od miejscowości Wola Dubowska.
4) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu minimum 7 km poza obszary, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, obejmujący teren gmin Biała Podlaska, Drelów, Łomazy i Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim, teren gminy Łuków w powiecie łukowskim, teren

gmin Kąkolewnica, Radzyń Podlaski, Wohyń w powiecie radzyńskim, gdzie zewnętrzną granicę
obszaru zagrożonego określa się w sposób następujący:
a) od wschodu: granicę obszaru stanowi granica miasta Biała Podlaska od przecięcia z torami kolejowymi Terespol – Warszawa w kierunku południowo-zachodnim do przecięcia z drogą nr 812, droga nr 812 w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą 1069L, droga 1069L w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą 1070L, droga 1070L w kierunku południowym do przecięcia z dopływem rzeki Zielawa, dopływ rzeki Zielawa w kierunku południowo-wschodnim do rzeki Zielawa, rzeka Zielawa w kierunku południowym do przecięcia z drogą nr 1056L, droga nr 1056L w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą 1071L, droga 1071L w kierunku zachodnim do drogi nr 812, droga nr 812 w kierunku południowym do przecięcia z granicą gmin Łomazy – Rossosz, granica gmin Łomazy – Rossosz;
b) od południa: granica gmin Łomazy-Rossosz w kierunku północno-zachodnim do przecięcia z drogą nr 1072, droga nr 1072 w kierunku wschodnim do przecięcia z zachodnim skrajem lasu położonego na wschód od miejscowości Kozły, zachodni skraj tego lasu w kierunku południowym do przecięcia z drogą Musiejówka – Rossosz, droga prowadząca przez miejscowość Musiejówka w kierunku zachodnim a następnie północnym do granicy gmin Łomazy – Rossosz, granica gmin Łomazy – Rossosz w kierunku wschodnim do granicy powiatu bialskiego i radzyńskiego, granica powiatu bialskiego i radzyńskiego w kierunku wschodnim do przecięcia z drogą nr 813, droga nr 813 w kierunku północno-zachodnim do miejscowości Drelów, obejmując całą miejscowość Drelów, w kierunku południowym droga prowadząca do miejscowości Łózki, obejmując całą miejscowość Łózki, i dalej ta droga w kierunku południowym do wschodniego skraju lasu położonego w pobliżu miejscowości Wólka Łózecka, skraj lasu do granicy powiatu bialskiego i radzyńskiego, następnie w gminie Wohyń, powiat radzyński, droga do miejscowości Ostrówki przez dzielnice Bojków i Przeciętka do drogi 1226L, droga1226L, następnie w kierunku zachodnim droga 1233L i droga gruntowa do granicy powiatu radzyńskiego w okolicy rezerwatu Omelno; od granicy powiatu radzyńskiego w okolicy rezerwatu Omelno granicę obszaru stanowi rzeka Białka w kierunku południowo- zachodnim do przecięcia z drogą Zgórkowa, droga Zgórkowa do drogi krajowej nr 19, droga krajowa 19 do drogi na Radowiec, droga do Radowca następnie do Żabikowa, linia energetyczna od miejscowości Żabików w kierunku zachodnim do miejscowości Wierzchowiny;
c) od zachodu: granicę obszaru stanowi od miejscowości Wierzchowiny linia energetyczna prowadząca za miejscowość Żyłki do drogi 1206L, droga 1206L w kierunku miejscowości Gąsiory, następnie droga 1210L w kierunku miejscowości Suchocin w powiecie łukowskim do przecięcia z zachodnim skrajem Lasu Gąsiorowskiego, zachodni skraj Lasu Gąsiorowskiego w kierunku północnym do drogi lokalnej w kierunku miejscowości Kownatki obejmując miejscowość Kownatki, wschodni skraj Lasu Wagramskiego do miejscowości Zarzec Łukowski obejmując tę miejscowość, następnie rzeka Krzna Południowa do wschodniego skraju Lasu Bujniak, wschodni skraj lasu Bujniak, następnie wschodni skraj Lasu Trzebieszowskiego do drogi 1003, droga lokalna nr 1003 do przecięcia z ciekiem wodnym dopływającym do rzeki Krzny – w kierunku wschodnim ten ciek wodny do rzeki Krzna Północna, w kierunku północnym zachodni skraj lasu do drogi lokalnej nr 1004 obejmując miejscowość Pościsze, droga nr 1004 w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą prowadzącą do miejscowości Kolonia Wolańska obejmując całą tą miejscowość, droga prowadząca przez miejscowość Kolonia Wolańska w kierunku północnym a następnie wschodnim do skrzyżowania z drogą Pościsze-Wólka Krzymowska, dalej linia prosta stanowiąca przedłużenie tej drogi w kierunku północno-wschodnim do południowego skraju lasu położonego na południe od miejscowości Tłuściec, południowy a następnie zachodni i północny skraj lasu położonego na południe od miejscowości Tłuściec do drogi krajowej nr 2, obejmując całą miejscowość Tłuścieć oraz Żabce, zachodni oraz północny skraj lasu położonego na północ od miejscowości Tłuściec do przecięcia tego skraju lasu z drogą prowadzącej przez miejscowość Dołhołęka, droga prowadząca przez miejscowość Dołhołęka, obejmując całą tą miejscowość, w kierunku północno-wschodnim do zachodniego skraju lasu położonego na wschód od Dołhołęki, zachodni skraj tego lasu do granicy powiatu bialskiego i łosickiego, granica powiatu bialskiego i łosickiego w kierunku wschodnim, następnie północnym i dalej wschodnim;

d) od północy: granicę obszaru stanowi granica powiatu bialskiego i łosickiego do przecięcia z drogą gruntową prowadzącą do miejscowości Pojelce, droga prowadząca przez miejscowość Pojelce w kierunku wschodnim a następnie południowym w kierunku miejscowości Swory, droga prowadząca przez miejscowość Swory w kierunku południowym do przecięcia z dopływem rzeki Krzna biegnącym na północ od miejscowości Zabłocie, następnie ten dopływ w kierunku południowo – wschodnim do przecięcia z drogą krajową nr 2, droga krajowa nr 2 w kierunku wschodnim do zachodniego skraju lasu położonego na zachód od miejscowości Styrzyniec, zachodni skraj tego lasu w kierunku południowym do rzeki Krzna, rzeka Krzna w kierunku wschodnim do wysokości granicy gmin Biała Podlaska i Drelów, granica gmin Biała Podlaska – Drelów w kierunku południowym do przecięcia z torami kolejowymi Terespol
– Warszawa, tory kolejowe Terespol – Warszawa w kierunku wschodnim do granicy miasta
Biała Podlaska.
§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1, 2 i 3 zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego
Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń i zwierząt innych niż świnie
bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
4) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;
5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii;
6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;
7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1, 2 i 3 nakazuje się:
1) oczyszczanie, odkażanie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz
sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) pasz,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy
świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY” Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;
5) umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz ich utrzymywanie w stanie wilgotnym;
6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, naczyń ze
środkiem do dezynfekcji rąk oraz mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym

wskazanym przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym;
7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.
§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 4 zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego
Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
3) organizowania targów, wystaw zwierząt, polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.
§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 4 nakazuje się:
1) oczyszczanie, odkażanie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz
sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) środków żywienia zwierząt,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy
świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY” Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.
§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, 3, 4 i 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Radzyńskiemu, Staroście Łukowskiemu i Staroście Bialskiemu, Burmistrzowi miasta Międzyrzec Podlaski, Komendantowi Powiatowemu Policji w Radzyniu Podlaskim, Komendantowi Miejskiemu Policji w Białej Podlaskiej, Komendantowi Powiatowemu Policji w Łukowie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, Komendantowi Miejskiemu Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Lublinie, Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej, Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie, Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim, Wójtom Gmin: Kąkolewnica, Radzyń Podlaski, Wohyń, Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz i Łuków.
§ 8. Burmistrz miasta Międzyrzec Podlaski i Wójtowie Gmin: Kąkolewnica, Radzyń Podlaski, Wohyń, Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz i Łuków oznaczą obszar zapowietrzony w sposób określony w § 3 pkt 4 oraz obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 5 pkt 4.
§ 9. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski, Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski i Urzędach Gmin Kąkolewnica, Radzyń Podlaski, Wohyń, Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz i Łuków oraz miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Nr 6 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, łukowskiego i radzyńskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 3353).
§ 11. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek