Odstrzał sanitarny dzików

Powiększ obraz

ROZPORZĄDZENIE NR 2  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie miasta Radzyń Podlaski oraz gmin: Radzyń Podlaski, Wohyń, Komarówka Podlaska, Kąkolewnica, Borki, Ulan Majorat i Czemierniki powiatu radzyńskiego obejmującego obwody łowieckie nr 68, 67, 69, 83, 39, 53, 42, 82, 56, 70, 55, 84, 98

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a i 8b i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i poz. 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) i w związku z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/1481 z dnia 14 sierpnia 2017r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.U.L.211 z 17.08.2017r.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich lub ich części: nr 68, 67, 69, 83, 39, 53, 42, 82, 56, 70, 55, 84, 98 położonych na terenie miasta Radzyń Podlaski oraz gmin: Radzyń Podlaski, Wohyń, Komarówka Podlaska, Kąkolewnica, Borki, Ulan Majorat i Czemierniki powiatu radzyńskiego nakazuje się:
1) przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze obwodów obejmujących ww. gminy w ilości 214 sztuk dzików, z podziałem na : odstrzał 12 sztuk dzików w obwodzie 68 – Koło łowieckie nr 193 Diana, 15 sztuk dzików w obwodzie łowieckim nr 67 – OHZLP nr 67 Suchowola, 3 sztuk dzików w obwodzie łowieckim nr 69 – Koło łowieckie nr 21 Jeleń, 1 dzik w obwodzie łowieckim nr 83 – Koło łowieckie nr 141 Szarak, 11 sztuk dzikóww obwodzie łowieckim nr 39 – Koło łowieckie nr 15 Ostoja, 14 sztuk dzików w obwodzie łowieckim nr 53 – Koło łowieckie nr 79 Knieja w Radzyniu Podlaskim, 24 sztuk dzików w obwodzie łowieckim nr 42 – Koło łowieckie nr 17 Słonka, 23 sztuk dzików w obwodzie łowieckim nr 82 – Koło łowieckie – Lubelskie Towarzystwo Myśliwych Lublin, 29 sztuk dzików w obwodzie łowieckim nr 56 – Koło łowieckie nr 2 Leśnik, 12 sztuk dzików w obwodzie łowieckim nr 70 – Koło łowieckie nr 10 Borki, 30 sztuk dzików w obwodzie łowieckim nr 55 – Koło łowieckie nr 7 Knieja w Lublinie, 28 sztuk dzików w obwodzie łowieckim nr 84 – Koło łowieckie nr 39 Miś, 12 sztuk dzików w obwodzie łowieckim nr 98 – Koło łowieckie nr 39 Miś, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.
2) niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Radzyniu Podlaskim każdego przypadku padnięcia dzika.
3) niezwłoczne dostarczanie tusz odstrzelonych dzików do miejsc wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim, gdzie będą przetrzymywane do czasu uzyskania wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.
4) w przypadku stwierdzenia afrykańskiego pomoru świń tusze wraz ze wszystkimi częściami ciała odstrzelonych dzików kwalifikowane są jako materiał kategorii I, który podlega usunięciu i przetworzeniu w zakładzie utylizacyjnym.
5) w przypadku wykluczenia afrykańskiego pomoru świń, zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez ich utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Radzyń Podlaski oraz Gmin Radzyń Podlaski, Wohyń, Komarówka Podlaska, Kąkolewnica, Borki, Ulan Majorat i Czemierniki powiatu radzyńskiego.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Traci moc rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie miasta Radzyń Podlaski oraz gmin: Radzyń Podlaski, Wohyń i Komarówka Podlaska powiatu radzyńskiego.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
Leszek Golecki