Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Powiększ obrazHerb gminy Czemierniki

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 1 lutego 2017 roku

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Czemierniki przeprowadzonego w dniu 1 lutego 2017 roku został wybrany niżej wymieniony oferent:
1)Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Czemiernikach do realizacji zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 56.000,00 zł., słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych.

Wójt Gminy
/-/ Krystyna Dobrowolska