Zawiadomienie Wójta Gminy Czemierniki

Powiększ obrazLogo Zawiadomienie Wójta Gminy Czemierniki

OŚ.6220.7.2016

Na podstawie art. 85 ust. 3  dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy  Czemierniki zawiadamia  iż w dniu 17 stycznia 2017 r.  na wniosek inwestora tj. Powiatu Radzyńskiego z siedzibą ul. Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski,  wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowego przedsięwzięcia pn.: ,,Modernizacja obejmująca przebudowę drogi powiatowej nr 1246 L w miejscowości Czemierniki”. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w województwie lubelskim, powiat radzyński, gmina Czemierniki, miejscowość Czemierniki  na działce nr 274, obręb geodezyjny Czemierniki II.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z aktami przedmiotowej decyzji w Urzędzie Gminy w Czemiernikach ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki w pokoju nr 6 w godzinach pracy Urzędu 8:00-16:00.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Czemierniki: www.ugczemierniki.bip.lubelskie.pl, oraz  na oficjalnej stronie gminy: www.czemierniki.eu.

Wójt Gminy
/-/ Krystyna Dobrowolska