Drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

Powiększ obraz

Wójt Gminy Czemierniki ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości komunalnej będącej własnością Gminy Czemierniki.

Nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Lichty oznaczona numerem działki: 908 o pow. 0,30 ha uregulowana w księdze wieczystej Nr Kw. LU1R/00030787/5. Wymieniona działka w planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się w terenach przeznaczonych w części pod budownictwo zagrodowe z dopuszczeniem budownictwa jednorodzinnego i usług nieuciążliwych oznaczona na planie symbolem 12 MR, w pozostałej części pod użytkowanie rolnicze.
Cena wywoławcza nieruchomości – 18 112 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016 r. o godz. 1000, w lokalu Urzędu Gminy w Czemiernikach, pokój Nr 9. Nadmieniam, że pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 07 października 2016 r. ze skutkiem negatywnym. Osoby przystępujące do przetargu w/w nieruchomości obowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości do kasy tut. Urzędu najpóźniej do dnia 09 grudnia 2016 r. do godz. 14.00.
Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.