GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY CZEMIERNIKI NA LATA 2016-2023

Szanowni Państwo,
W październiku 2015 roku weszła w życie ustawa o rewitalizacji, której cel stanowi zapewnienie skuteczności i powszechnego charakteru działań rewitalizacyjnych, poprzez stworzenie narzędzi, które pozwolą na sprawniejsze wyprowadzanie zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego.

Nowe ramy prawne stanowią początek procesu zmiany dotychczasowego postrzegania rewitalizacji wyłącznie jako procesu budowlanego realizowanego
z pominięciem kompleksowej diagnozy sytuacji danego obszaru oraz pominięciem czynników społecznych. Nowe podejście zakłada prowadzenie rzetelnej diagnozy problemów obserwowanych na danym obszarze, świadome wyznaczanie celów, jak również formułowanie realnych działań na rzecz poprawy sytuacji na obszarze kryzysowym. Każde z tych działań ma być ponadto realizowane z udziałem społeczności lokalnej, bowiem rewitalizacja ma w pierwszej kolejności służyć poprawie jakości życia mieszkańców.
Mając powyższe na uwadze w dniu 18 maja 2016 r. Rada Gminy Czemierniki podjęła Uchwałę Nr XV/83/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2016 – 2023.
Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych. Dlatego też proces opracowywania dokumentu będzie miał charakter partycypacyjny, zakładający możliwość artykułowania swoich potrzeb przez różne grupy społeczne.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!

CZYM JEST REWITALIZACJA I PROGRAM REWITALIZACJI?

Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 stanowią, że:
Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych)
i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych).

Głównym celem rewitalizacji jest trwałe podniesienie jakości życia na obszarze  zdegradowanym. Musi więc zawierać dopasowane do danego miejsca działania aktywizacyjne, edukacyjne, kulturalne oraz integrujące lokalną społeczność. Skuteczność procesu rewitalizacji zależy  od partycypacji społecznej, dlatego Gminny Plan Rewitalizacji opracowany będzie przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych, między innymi poprzez szeroko zakrojone konsultacje społeczne. Przy planowaniu kompleksowego procesu rewitalizacji uwzględnione zostaną opinie wszelkich grup, na które proces ten będzie oddziaływał, bowiem tylko wzięcie pod uwagę głosów wszystkich interesariuszy pozwoli przygotować proces rewitalizacji odpowiadający na faktyczne zapotrzebowania i rozwiązujący prawdziwe problemy lokalnej społeczności. Oczekuje się, że rewitalizacja sprzyjać będzie poprawie ładu przestrzennego oraz tworzeniu warunków do poprawy jakości życia w dotychczasowym miejscu zamieszkania.

CELE REWITALIZACJI:
 • zmniejszenie poziomu bezrobocia, szczególnie  długotrwałego
 • podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych i ich  dostosowanie do potrzeb rynku pracy
 • aktywizacja osób bezrobotnych
 • zapobieganie mechanizmom wykluczenia społecznego
 • ograniczenie emigracji młodych, zdolnych ludzi
 • zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych
 • wzrost przedsiębiorczości mieszkańców
 • ograniczenie poziomu ubóstwa mieszkańców
 • wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej
 • poprawa spójności funkcjonalno – przestrzennej obszaru
 • efektywne wykorzystanie środków UE dla obszaru

Gminny Program Rewitalizacji jest kluczowym, wieloletnim, zintegrowanym scenariuszem działań w sferze społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej,  zmierzających do wyprowadzenia obszarów dysfunkcyjnych z sytuacji kryzysowej.
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji będzie obejmowało 2 etapy, tj.
ETAP I – Opracowanie diagnozy Gminy Czemierniki i wyznaczenie na jej podstawie obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji
ETAP II – Sporządzenie dokumentu Gminnego Planu Rewitalizacji na lata 2016-2023.

Wszelkie informacje dotyczące GPR dostępne będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czemiernikach – ugczemierniki.bip.lubelskie.pl oraz specjalnie utworzonej w tym celu zakładce na stronie internetowej czemierniki.eu (zakładka: Gminny Program Rewitalizacji), a także w siedzibie Urzędu Gminy  ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki /parter, pokój nr 6/.
W zakładce Gminny Plan Rewitalizacji zostały zamieszczone informacje na temat rewitalizacji oraz GPR – KONCEPTUALIZACJA POJĘĆ oraz PODSTWOWE INF. NA TEMAT GPR.