Ogłoszenie o nieruchomości komunalnej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Powiększ obraz

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

Wójt Gminy Czemierniki podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie geodezyjnym Lichty, oznaczona numerem ewidencyjnym: 908 o pow. 0,30 ha, uregulowana w księdze wieczystej Nr LU1R/00030787/5 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.
Wymieniona działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czemierniki przeznaczona jest w części pod budownictwo zagrodowe z dopuszczeniem budownictwa jednorodzinnego i usług nieuciążliwych (pas zabudowy długości 100 na całej szerokości działki) i oznaczony na planie symbolem 12 MR, w pozostałej pod użytkowanie rolnicze.
Cena wywoławcza nieruchomości 20 125 zł.


Ceną sprzedaży jest cena uzyskana w przetargu.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy,  mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od 18 lipca 2016 r. do 29 sierpnia 2016 r. składać oświadczenia o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości  i przyjęciu ceny sprzedaży.