Jesteś tutaj:

Obwieszczenie Wójta Gminy Czemierniki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemierniki, obręb geodezyjny Czemierniki II, działka o numerze ewidencyjnym 277

GS.6721.2.2021

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zmianami)

 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Czemierniki Uchwały Nr XXXV/196/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemierniki.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać:

  1.  W formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki,
  2.  W formie ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki,
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: anna.kusek@czemierniki.eu

w terminie do dnia 19 stycznia 2022 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Czemierniki.

Wójt Gminy
Arkadiusz Filipek

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemierniki, obręb geodezyjny Czemierniki II, działka o numerze ewidencyjnym 277

Uchwała nr XXXV/196/2021

Załącznik graficzny

 

Informacja

Czytaj więcej o: Informacja

W dniu dzisiejszym rozpoczął się audyt przedmontażowy instalacji fotowoltaicznych.

Upoważniony pracownik firmy FlexiPower Group sp. z o. o. będzie kontaktował się z Państwem w celu przeprowadzenia audytu.

 

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czemierniki

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zmianami) w związku z Uchwałą Nr XIV/66/2019 Rady Gminy Czemierniki z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czemierniki

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu

 projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czemierniki

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 29 grudnia 2021 roku do 19 stycznia 2022 roku w Urzędzie Gminy w Czemiernikach ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się dnia  14 stycznia 2022 roku w Urzędzie Gminy w Czemiernikach ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki  o godz. 12:00.

 

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi oraz złożyć wnioski dotyczące projektu studium.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9,   21-306 Czemierniki, lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Czemiernikach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia   10 lutego 2022 roku.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@czemierniki.eu lub poprzez skrzynkę ePUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Wójt Gminy Czemierniki

                                                                                                                                          /-/ Arkadiusz Filipek

Wójt Gminy

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMIERNIKI

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMIERNIKI – CZĘŚĆ I – UWARUNKOWANIA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMIERNIKI – CZĘŚĆ I – UWARUNKOWANIA RYSUNEK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMIERNIKI – CZĘŚĆ II – KIERUNKI

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMIERNIKI – CZĘŚĆ II – KIERUNKI RYSUNEK

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STUDIUM STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMIERNIKI

 

 

 

Czytaj więcej o:

Gmina Czemierniki otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 99 617,32 zł w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej
Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 3 do 18 stycznia 2022 r. na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej.
Szczegóły w zakładce Nabory / Ogłoszenia.

Do góry