Jesteś tutaj:

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 – Zawiadomienie o konsultacjach

Zawiadomienie o konsultacjach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz w związku z uchwałą Nr XXI/115/2020 Rady Gminy Czemierniki z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czemierniki Wójt Gminy Czemierniki zarządził konsultacje w sprawie:  projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 22 października 2021 r. do dnia  26 listopada 2021 r.

Konsultacje będą realizowane na terenie Gminy Czemierniki

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

  1. konsultacji pisemnych – na podstawie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Czemierniki lub formularza dostępnego na stronie internetowej Gminy Czemierniki www.czemierniki.eu ,
  2. otwartego spotkania konsultacyjnego w formie stacjonarnej lub online.

Informacja o otwartym spotkaniu konsultacyjnym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Czemierniki www.czemierniki.eu na minimum 7 dni przed planowanym spotkaniem.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anna Kusek inspektor ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 oraz formularz konsultacyjny stanowią załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Opinie w sprawie projektu strategii należy składać na adres e-mail anna.kusek@czemierniki.eu lub formie pisemnej (osobiście, pocztą, kurierem itp.) w Urzędzie Gminy Czemierniki adres: ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, pok. 2 (Sekretariat)

Po zakończeniu procesu konsultacji sporządzony zostanie raport z konsultacji społecznych zawierający zestawienie zgłoszonych uwag merytorycznych.

Wyniki konsultacji umieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czemierniki, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czemierniki www.ugczemierniki.bip.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej Gminy Czemierniki www.czemierniki.eu.

Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 12 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035

Diagnoza stanu wyjściowego do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035  

Streszczenie obywatelskie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

Formularz uwag

 

 

 

Do góry