Jesteś tutaj:

Trzeci przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drzewa na pniu

Wójt Gminy Czemierniki ogłasza trzeci przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drzewa na pniu.

1. Opis przedmiotu przetargu:

sprzedaż drzewa na pniu wraz z uporządkowaniem terenu, w tym usunięcie drzew w miejscowości Czemierniki, obręb ewidencyjny Czemierniki II działki nr 23 i 467 ,- stanowiące działkę zadrzewioną i pas drogi gminnej, wg poniższego zestawienia:

– topola biała – szt. 3 o grubiźnie 3,5 m3 z tego opałowe 3,50 m3,

opałowe – po 30 zł netto plus 8% VAT.

– kasztanowiec zwyczajny – szt. 6 o grubiźnie 4,50 m3, z tego opałowe 4,50 m3,

Opałowe – po 20 zł netto plus 8% VAT

2. Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.

3. Wójt Gminy Czemierniki posiada stosowne zezwolenie na wycinkę w/w drzew.

4. Oferent zobowiązany jest na własny koszt ściąć drzewa i po przeprowadzeniu w/w prac zobowiązany jest do usunięcia drewna na własny koszt i ryzyko.

5. Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu w obrębie wycinanych drzew.

6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na zakup drewna na pniu – miejscowość „Czemierniki” w sekretariacie Urzędu Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, w terminie do 31 marca 2021 r. do godz. 1100.

7. Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.

8. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 1115 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czemierniki.

10. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

11. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi Oferent, w szczególności koszty:

– zabezpieczenia i oznakowania terenu przyległego na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi,

– wpłaty odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu lub osobom trzecim,

– uprzątnięcie terenu w obrębie wycinanych drzew ( w tym ściętych drzew i gałęzi).

12. Oferenci przed złożeniem oferty obowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

13. Ogłaszający przetarg uzna za nieważne ofert niespełniające wymogów ogłoszenia.

14. Wszelkich wyjaśnień udziela Pan Krzysztof Ostaszewski, tel. 83 3068248, e-mail krzysztof@czemierniki.eu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 800 do 1500.

OFERTA

UMOWA

Podsumowanie zbiórki charytatywnej dla Antosi Bober

Czytaj więcej o: Podsumowanie zbiórki charytatywnej dla Antosi Bober

Organizowana przez Fundację Siepomaga zbiórka charytatywna na rzecz Antosi Bober zakończyła się pełnym sukcesem. Osiągnięto pełną pulę niezbędną do przeprowadzenia operacji dziecka.

Zakończyliśmy również zbiórkę do puszek na terenie Czemiernik. Udało się zebrać kwotę 3450 zł, za co serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wsparli tą akcję.

Pieniądze zostały już wpłacone na konto fundacji.

Zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Czemierniki

Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce, od poniedziałku 22 marca 2021 r. Urząd Gminy Czemierniki zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów.

W trosce o bezpieczeństwo, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników, Wójt Gminy Czemierniki wprowadza od 22 marca 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Czemierniki, polegające na zaprzestaniu bezpośredniej obsługi interesantów.
Kontakt z Urzędem Gminy odbywać się będzie przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej, elektronicznej oraz korespondencji tradycyjnej.
Numery telefonów oraz adresy e-mail do poszczególnych pracowników dostępne poniżej.
adres: Urząd Gminy Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki.
adres e-mail: gmina@czemierniki.eu, tel. 833-513-003

adres: Urząd Stanu Cywilnego w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki.
adres e-mail: usc@czemierniki.eu, tel. 833-068-253

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu będzie możliwy:
– jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
– wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Podczas wizyty w Urzędzie interesanci zobowiązani są do:

  • zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz odkrycia ust i nosa na prośbę pracownika Urzędu w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby;
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji;
  • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

Nazwisko i imię
stanowisko
Numer pokojuNumer telefonue-mailInformacje dodatkowe
Filipek Arkadiusz
Wójt Gminy
1833068241wojt@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Kozak Waldemar
Sekretarz Gminy
10833068254sekretarz@czemierniki.eu
waldek@czemierniki.eu
informacje dodatkowe
Urząd Stanu Cywilnego
Jarzyna Sławomir
Zastępca Kierownika USC
8833068253usc@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Referat ds. Finansów
Błaszczak Janina
Skarbnik Gminy
Kierownik referatu
12833068257skarbnik@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Chudek Aleksandra
Inspektor do spraw księgowości i rozliczeń VAT
11833068256aleksandra@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Dawidek Elżbieta
Inspektor do spraw finansów oświaty
5833068246e.dawidek@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Karczmarz Anna
Inspektor do spraw płac i obsługi kasowej
3833068243anna@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Kopeć Grażyna
Inspektor do spraw organizacji oświaty
5833068247grazyna@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Sochal-Węgrzyn Elżbieta
Podinspektor do spraw księgowości budżetowej
11833068255e.wegrzyn@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Referat ds. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Świć Elżbieta
Inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i zamówień publicznych
Kierownik referatu
6833068250elka@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Kalinowski Piotr
Inspektor do spraw rozliczeń, zarządzania kryzysowego i obronnych
7833068251piotr@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Kusek Anna
Inspektor do spraw inwestycji i zagospodarowania przestrzennego
6833068249anna.kusek@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Ostaszewski Krzysztof
Inspektor do spraw mienia komunalnego i gospodarki gruntami
6833068248krzysztof@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Sałaga Mariusz
Inspektor do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych
7833068252mariusz@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Referat ds. Podatkowych i Organizacyjnych
Bajda Teresa
Inspektor ds. podatków i opłat
Kierownik referatu
4833068244bajdateresa@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Godula Dorota
Inspektor do spraw administracyjnych i obsługi rady
2833513003dorota@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Jeż-Cholewa Monika
Inspektor do spraw organizacyjnych, kultury i promocji
2833068242sekretariat@czemierniki.eu
monika@czemierniki.eu
informacje dodatkowe
Kopiś Izabela
Inspektor do spraw księgowości podatkowej
4833068245izabela@czemierniki.euinformacje dodatkowe

Zbiórka na Antosię Bober – mieszkankę Radzynia Podlaskiego

Czytaj więcej o: Zbiórka na Antosię Bober – mieszkankę Radzynia Podlaskiego

Antosia Bober to mała dziewczynka z Radzynia Podlaskiego, która urodziła się z wrodzoną, bardzo rzadką i skomplikowaną wadą serca – anomalia Ebsteina, ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej, zwężenia zastawki pnia płucnego. Jedynym ratunkiem jest dla niej operacja w USA w UPMC Children’s Hospital w Pittsburghu. Zabieg ten kosztuje ponad milion złotych!!!

Wzorem gmin powiatu radzyńskiego, pragniemy przyłączyć się do tej akcji charytatywnej.

Wszystkich mieszkańców Gminy Czemierniki zachęcamy do wsparcia zbiórki na leczenie małej Antosi. Okażmy się solidarni w obliczu tragedii rodziny i swego rodzaju wyzwania dla nas.

Akcję można wesprzeć przez dokonanie wpłaty na zbiórkę zweryfikowaną przez Fundację Siepomaga.

Numer rachunku do dokonywania wpłat wskazany jest na poniższym plakacie.

Jednocześnie informujemy, że w sklepach w miejscowości Czemierniki pojawią się puszki przeznaczone na zbiórkę na ten cel.

Ponadto na utworzonej na portalu Facebook grupie Licytacje dla Antosi-Antosia Bober-Małe serduszko, wielka nadzieje na życie pojawi się licytacja najnowszych gadżetów promocyjnych Gminy Czemierniki – proszę śledzić – będzie warto.

Dodatkowo, podczas Kiermaszu Wielkanocnego zaplanowanego na dzień 21.03.2021r. (niedziela) w centrum Czemiernik, będzie można zostawić swoją cegiełkę na leczenie Antosi, w zamian za pudełeczko słodkiego ciastka.

Wszystkich serdecznie zachęcamy do wsparcia tej akcji.

 

Do góry