Jesteś tutaj:

Otwarcie kasy Urzędu Gminy

Informujemy, iż od dnia 29 kwietnia 2020 r. czynna na nowo będzie kasa Urzędu Gminy.

Wpłat można dokonywać w godzinach 8:00-13:00.

Jednocześnie uprasza się wszystkich mieszkańców gminy, którzy będą korzystać z kasy urzędu o zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa i higieny związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa – zachowujemy 2 metry odległości od innej osoby stojącej w kolejce do kasy oraz wymagane jest zasłanianie ust i nosa.

WYPŁATA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

Informujemy, że w dniu 28.04.2020 r. zrealizowane zostały przelewy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, którzy złożyli wniosek w miesiącu lutym 2020 r.

Wypłata w kasie Urzędu Gminy realizowana będzie od dnia 29 kwietnia 2020 r. w godzinach urzędowania kasy tj. od 8:00 do 13:00.

Jednocześnie uprasza się wszystkich mieszkańców gminy, którzy będą korzystać z kasy urzędu o zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa i higieny związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa – zachowujemy 2 metry odległości od innej osoby stojącej w kolejce do kasy oraz wymagane jest zasłanianie ust i nosa.

Informacja o zmianie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czemierniki dnia 27.04.2020r.

Wójt Gminy Czemierniki

Informacja o zmianie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a, art. 6k ust. 1, 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 1579)
Rada Gminy uchwaliła, co następuje:
Czytaj więcej „Informacja o zmianie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

Akcja „maseczka” dla każdego mieszkańca

Czytaj więcej o: Akcja „maseczka” dla każdego mieszkańca

Wójt Gminy Czemierniki Arkadiusz Filipek wraz z Radą Gminy Czemierniki na czele z przewodniczącym Markiem Bączkiem, zorganizowali akcję szycia i rozdawania maseczek dla mieszkańców Gminy Czemierniki. W akcję włączył się aktywnie także mieszkaniec Czemiernik Marcin Krzeczkowski, żołnierz wojsk terytorialnych. Nawiązał on współpracę z firmą Max Moda z Łukowa, która szyje maseczki dla Gminy Czemierniki. Pan Marcin odbiera i dostarcza maseczki do urzędu. Materiał na maseczki przekazała Orkiestra Dęta Gminy Czemierniki pod batutą pana Tomasza Nurzyńskiego. Materiały pozyskali od sponsorów podczas swoich wcześniejszych występów.

Do akcji włączyły się finansowo dwie firmy zaprzyjaźnione z gminą Czemierniki: Wokas – kopalnia torfu z Łosic z oddziałem w Stoczku oraz firma Invest – Jarosław Ciołek, wykonawca świetlicy wiejskiej w Stoczku.

Finansowo akcję wsparli, oprócz radnych gminy, pracownicy Urzędu Gminy w Czemiernikach, GOPS-u oraz nauczyciele z Zespołu Szkół w Czemiernikach na czele z Dyrektorem Ireneuszem Kaczorkiem, co niezmiernie cieszy.

Maseczki będą rozdawane przez strażaków ochotników z okolicznych jednostek (Czemierniki, Bełcząc, Niewęgłosz, Skoki, Stoczek) oraz przez sołtysów z Licht i Stójki. Będą umieszczane w skrzynkach pocztowych, bądź na ogrodzeniu przy każdej posesji. Maseczek będzie ok. 4000 sztuk i są to maseczki wielokrotnego użytku, które można prać i prasować.

Cieszy nas to, że społeczność gminy połączyła się we wspólnym celu walki z koronawirusem. W tym ciężkim dla wszystkim okresie ważna jest współpraca i dążenie do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszystkim, którzy włączyli się w akcję, zarówno finansowo, jak i rozwożąc maseczki, serdecznie dziękujemy.

/ Wójt Gminy

Arkadiusz Filipek

 

 

 

Informacja

Wypalanie traw stanowi wykroczenie w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks wykroczeń zagrożone karą aresztu, grzywny albo karą nagany.

„Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.” – (art. 82 § 3 i 4 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2019 r., poz. 821 z późn. zm,.).

Czytaj więcej „Informacja”

Do góry