Jesteś tutaj:

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 30 stycznia 2019 roku

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Czemierniki przeprowadzonego w dniu 30 stycznia 2019 roku został wybrany niżej wymieniony oferent:

  • 1) Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Czemiernikach do realizacji zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 58.000,00 zł., słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych.

 

Wójt Gminy

/-/ Arkadiusz Filipek

 

Do góry