Jesteś tutaj:

Nowości w programie „Czyste Powietrze”

Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy dochodzie na członka gospodarstwa domowego 900 zł lub 1260 zł (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – to najbliższe plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2022 r. w zakresie „Czystego Powietrza”.

Wprowadzenie nowej części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwie fazy.

Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 r.
W pierwszej kolejności ogłoszony będzie nabór wniosków do trzeciej części programu uwzględniający następujące zasady:
– Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);
– Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalności – ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
– Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
– Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;
– Liczba transz rozliczeń – do pięciu;
– Okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy.
Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”.

Dodatkowe wsparcie dla wnioskodawców
Równolegle w 2022 r. będą trwały prace nad drugą fazą wdrażania trzeciej części programu „Czyste Powietrze”, obejmującą m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Proste zasady dla wszystkich
Ponadto, w wyniku doświadczeń z dotychczasowego wdrażania „Czystego Powietrza” oraz postulatów zgłaszanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, organizacje branżowe i pozarządowe, zmodyfikowano niektóre zapisy we wszystkich częściach programu i jego załącznikach.
Najważniejsze ze zmian, które niebawem będą obowiązywać to:
– Uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;
– Umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora;
– Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;
– Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

 

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

 

Szanowni Państwo przypominamy że od 1 lipca 2021 r. ruszył proces składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła jakie są wykorzystywane w budynkach. Oznacza to, że każdy właściciel / zarządca budynku jest obowiązany do wypełnienia deklaracji w ramach projektu: Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji (ZONE), którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza. Stosowanie złej jakości opału, używanie niesprawnych i przestarzałych kotłów powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych dla zdrowia substancji. Program realizowany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego a wykonywany przez Gminę.

Otrzymane dane trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

CEEB to istotne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych a tym samym dbanie  o czyste powietrze.

Deklarację można wypełnić:
– samemu bez wychodzenia z domu w postaci deklaracji on-line – wystarczy mieć profil zaufany lub e-dowód;
– osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki

Najważniejsze informacje:
– deklarację musi wypełnić każdy właściciel lub zarządca
– deklarację wypełniamy dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
– na złożenie deklaracji właściciele/ zarządcy istniejących budynków mają 12 miesięcy czyli do dnia 01 lipca 2022 r., dla budynków nowo powstałych w terminie 14 dni od dnia uruchomienia instalacji grzewczej,
– w deklarację wpisujemy wszystkie źródła ciepła, jakie znajdują się w budynku,

Szczegółowe informacje na stronie: www.gunb.gov.pl.
Link do złożenia deklaracji znajdują się na stronie:
zone.gunb.gov.pl.

deklaracja-A

przyklad-wypelnionej-deklaracji-A

deklaracja-B

przyklad-wypelnionej-deklaracji-B

Obwieszczenie Wójta Gminy Czemierniki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemierniki, obręb geodezyjny Czemierniki II, działka o numerze ewidencyjnym 277

GS.6721.2.2021

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zmianami)

 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Czemierniki Uchwały Nr XXXV/196/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemierniki.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać:

  1.  W formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki,
  2.  W formie ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki,
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: anna.kusek@czemierniki.eu

w terminie do dnia 19 stycznia 2022 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Czemierniki.

Wójt Gminy
Arkadiusz Filipek

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemierniki, obręb geodezyjny Czemierniki II, działka o numerze ewidencyjnym 277

Uchwała nr XXXV/196/2021

Załącznik graficzny

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czemierniki

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zmianami) w związku z Uchwałą Nr XIV/66/2019 Rady Gminy Czemierniki z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czemierniki

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu

 projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czemierniki

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 29 grudnia 2021 roku do 19 stycznia 2022 roku w Urzędzie Gminy w Czemiernikach ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się dnia  14 stycznia 2022 roku w Urzędzie Gminy w Czemiernikach ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki  o godz. 12:00.

 

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi oraz złożyć wnioski dotyczące projektu studium.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9,   21-306 Czemierniki, lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Czemiernikach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia   10 lutego 2022 roku.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@czemierniki.eu lub poprzez skrzynkę ePUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Wójt Gminy Czemierniki

                                                                                                                                          /-/ Arkadiusz Filipek

Wójt Gminy

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMIERNIKI

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMIERNIKI – CZĘŚĆ I – UWARUNKOWANIA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMIERNIKI – CZĘŚĆ I – UWARUNKOWANIA RYSUNEK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMIERNIKI – CZĘŚĆ II – KIERUNKI

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMIERNIKI – CZĘŚĆ II – KIERUNKI RYSUNEK

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STUDIUM STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMIERNIKI

 

 

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyniki konsultacji społecznych, na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035


Konsultacje społeczne zrealizowano w procesie tworzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 20212027 z perspektywą do 2035, obejmującej: Gminę Borki, Gminę Czemierniki, Gminę Komarówka Podlaska, Miasto Radzyń Podlaski, Gminę Radzyń Podlaski, Gminę UlanMajorat, Gminę Wohyń oraz Powiat Radzyński.

Celem konsultacji społecznych było zebranie opinii na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

Proces konsultacji został przeprowadzony w szczególności w oparciu o zapisy art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz Uchwał poszczególnych Rad Gmin i Powiatu określających szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji.

Poniżej znajduje się Sprawozdanie z przebiegu i wyniki konsultacji społecznych, na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 20212027 z perspektywą do 2035.

 

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Do góry